SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ela KAPLAN, Selçuk KAPLAN
 


Keywords:SEREBROPLASENTAL ORAN TAHMİNİ FETAL AĞIRLIK VE OLUMSUZ PERİNATAL SONUÇLAR İÇİN BİR GÖSTERGE Mİ?
 
Giriş ve Amaç: Plasental fonksiyon yetersizliği erken dönemde intrauterine gelişme geriliği (IUGR), geç dönemde ise ölü doğum ve diğer obstetrik ve perinatal sorunlar için bir risk faktörü oluşturur (1). Fetal serebroplasental oran (CPR), fetal orta serebral arter (MCA) pulsatilite indeksinin (PI) umblikal arter (UA) PI oranıdır (2). CPR; fetal gelişim, intrapartum fetal durum bozukluğu ve perinatal problemler için önemli bir belirteçtir (2-4). Bu çalışmanın amacı, 32 hafta ve üstü gebelik döneminde fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar ile CPR-Multiples of Median (MoM) değerlerinin ilişkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne IUGR şüphesi, makrozomi şüphesi, azalmış fetal hareket, gestasyonel diabetes mellitus ve preeklampsi ön tanıları başvuran 741 kadının dahil edildiği retrospektif kohort çalışmasıdır. Gebelikler tahmini fetal ağırlık (TFA) persentillerine göre üç gruba ayrıldı: TFA persentil <10 olanlar gebelik yaşına göre küçük (smal gestational age: SGA); TFA persentil 10-90 olanlar gebelik yaşına göre normal (appropriate gestational age: AGG) ve TFA persentil >90 olanlarda gebelik yaşına göre küçük (large gestational age: LGA) olarak sınıflandırıldı. Olumsuz perinatal sonuçlar ise; intrapartum fetal kötüleşmeye bağlı sezaryen, patolojik NST trasesi, arteriyel kordon kanı pH <7.1 ve 5 dakikada <7 Apgar skoru olarak belirlendi. Doppler ultrasonografi ile umblikal arter (UA) ve orta serebral arter (MCA) incelemeleri gerçekleştirildi. CPR; UA pulsatilite indeksi (PI) ile MCA-PI ve CPR MoM değerleri arasındaki oran olarak her grup için hesaplandı. (5) Tüm doppler indeksler UA ve MCA’nın gestasyonel yaşa göre olan referans aralıkları (6) kullanılarak MoM değerlerine(7) ve doğum ağırlıkları da persentillere dönüştürüldü (8). İstatiksel verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanıldı. CPR MoM değerleri ile fetal gelişim ve perinatal sonuçları değerlendirmek için hem tek değişkenli hem de çok değişkenli lojistik regresyon analizleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 518 (%69.9)’unda düşük riskli gebelik, 74 (%9.9)’ünde IUGR; 81 (%11)’inde preeklampsi ve hipertansif bozukluklar ve 68 (%9.2)’sinde pregestasyonel veya gestasyonel diabetes mellitus mevcuttu. TFA persentil değerlerine göre, gebeliklerin 257 (%34.7)’si SGA, 235 (%31.7)’i AGA ve 249 (% 33.6)’u LGA’ ydı. Düşük CPR MoM değerleri SGA ile ilişkiliydi (odds ratio (OR): 1.73; %95 confidence interval (CI) 1.52-2.23, p<0.001) (Şekil 1). Ayrıca düşük UA PI MoM değeri SGA ile ilişkili iken (p<0.001); MCA PI MoM değerleri ile SGA arasında ilişki izlenmedi (p>0.05)(Tablo 1). Düşük CPR MoM değerleri fetal distrese bağlı sezaryen (OR: 1.44; %95 CI: 1.27-1.53; p< 0.001), patolojik NST trasesi (OR: 1.34 %95 CI: 1.09-1.68; p < .001) ve 5. Dakikada Apgar skoru <7 (OR: 1.17 %95 CI: 0.98- 1.31; p=0.009) ile ilişkiliydi. Arteriyel kordon kanı pH <7.1 ile CPR MoM değerleri arasında ilişki yoktu(p>0.05) (Tablo 1). Tartışma ve Sonuç: Daha önce yapılan bir çalışmada SGA fetüslerde CPR-MoM değerlerinin düşük olduğu belritilmiştir(7). Bazı yayınlarda fetal distrese bağlı sezaryen, 5. dakika Apgar skoru<7 gibi olumsuz perinatal sonuçların taranmasında düşük CPR oranlarının etkili olmadığı bildirilmiştir(9,10). Bizim çalışmamıza göre CPR değerleri ile olumsuz perinatal sonuçlar ve SGA arasında ilişki mevcuttur. Sonuç olarak; düşük CPR-MoM değerleri fetal gelişim ve olumsuz perinatal sonuçlar için bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Fetal Growth Restriction, Umbilical Arteries, Doppler Ultrasonography, Third Pregnancy Trimester,Middle Cerebral Artery, Cerebroplacental Ratio