SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Serin TAAR, Aye Esra TAPI, Burcu Ceylan CURA YAYLA, Rukiye NSAL SA
 


Keywords:ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSYONU NEDENYLE HASTANEYE YATAN OCUKLARDA MULTPLEX-PCR LE SAPTANAN MKROORGANZMALARIN DEERLENDRLMES
 
GR: Alt solunum yolu enfeksiyonlar, ocuklarda ciddi morbitide ve mortalite nedenlerinden biridir. Multiplex-PCR solunum epitelinde yerlemi mikroorganizmalarn tespitinde kullanlan bir tetkiktir. Bu almann amac, alt solunum yolu enfeksiyonu tansnda kullanlan multiplex-PCR ile saptanan etkenler ve bu etkenlerin klinik, radyolojik ve laboratuar bulgular ile ilikisinin aklanmasdr. GERE VE YNTEM: almamzda, SB Ankara Eitim ve Aratrma Hastanesi, ocuk Sal ve Hastalklar Servisinde Temmuz 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasnda yatan hastalarn hastane bilgisayar kaytlar incelendi. Bu almada klinik ve laboratuar bulgularnn etken patojen tr zerine olan ilikisi ile aylara gre etken mikroorganizmann dalm incelendi. Multiplex-PCR, nazofarengeal srnt alnarak alld. BULGULAR: almaya dahil edilen toplam hasta says 93d. Hastalarn 58i (%62,4) erkek, 35i (%37,6) kz olup, ya ortalamas 27,118,1 ay olarak saptand. alma grubunda 82 (%88,2) hastaya ait rnekte multiplex-PCR pozitif saptand. Multiplex-PCR pozitif hastalarda en fazla saptanan etken %76,3 ile viral etkenler olup, en fazla saptanan virs % 32,5 ile Respiratuar sinsityal virs (RSV), ikinci sklkta % 28,6 ile Rhinovirs enfeksiyonlar oldu. Bakteriler ise %11,8 orannda saptanrken en fazla olan bakteri streptococcus Pneumoniae %13,9 ile birinci srada bulundu. Akcier grafisinde viral enfeksiyonlarn %60,6snda konsolidasyon olmad, multiplex-PCR sonular ile arasnda anlaml bir iliki olduu gzlendi (p=0.037). Viral ve bakteriyal enfeksiyonlarn multiplex-PCR pozitiflii, hastalarn %66snda kasm aynda grlm olup, aylar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir iliki bulundu (p=0.028). SONU: almamzda alt solunum yolu enfeksiyonlarnda etken gstermede multiplex- PCRn yksek oranda (%88,2) pozitif olduu gsterildi. Viral etkenlerin erken dnemde saptanmasnn, gereksiz antibiyotik kullanmn nleyebilecei vurguland.

Anahtar Kelimeler: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu, ocuk, Mikroorganizma