SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nicel YILDIZ SLAHLI
 


Keywords:OCUK SALII VE HASTALIKLARI UZMANLARININ OCUK HMAL VE STSMARINI RAPORLAMAYA KARI TUTUM VE DAVRANILARININ DEERLENDRLMES
 
Giri: ocuk istismar ve ihmali yaygn bir sorundur. almada, klinikte karlalan ocuk ihmal ve istismar vakalarnn bildirilmesi konusunda ocuk sal ve hastalklar uzmanlarnn tutum ve davranlarnn incelenmesi amaland. Materyal ve Metod: almaya kartopu rneklem metodu ile ulalabilen ocuk sal ve hastalklar uzmanlar almaya dahil edildi. Katlmclar Google Forms zerinden evrimii olarak sosyodemografik veri formu ve Salk alanlarnn ocuk stismarn Raporlamaya Kar Tutumlarn Belirleme lei ni cevaplad. statistiksel analiz SPSS program (v. 22) ile yapld. p<0.05 seviyesi istatistiksel anlamllk iin eik deeri kabul edildi. Bulgular: almaya katlan 125 ocuk sal ve hastalklar uzmannn ortalama ya 40,7 idi. Katlmclarn %28 (n:35) kadn, %72 (n:90) erek idi. Ortalama mesleki deneyimleri 15.28 yl idi. Katlmclarn %81,6s (n:102) evli, %73.6s (n:92) ocuk sahibi idi. Katlmclarn sosyo-demografik zellikleri deskriptif istatistik kullanarak zetlendi (Tablo 1). Katlmclarn 108inin (86,4%) ocuk ihmal, istismar, ocuk koruma sistemleri alannda yaplandrlm eitime katlmad saptand. lek cevaplar deerlendirildiinde; Katlmclarn %41.6s bildirim raporunun ailenin ocua kar davranlarn daha kt hale getirecei konusunda kararsz iken %32 katlmcnn buna katldn belirtti. Katlmclarn %24, 8i salk alanlarnn ispatlanmam bir ocuk istismar olgusunu bildirmesi halinde bann derde gireceini dnyordu. Katlmclarn %96.8ocuk ihmal ve istismar ile ilgili bir durum ile karlatnda bildirim yapacan bildirirken %3.2 kararsz kald. Sonu: ocuk istismar ve ihmali, ocukluk ve yetikinlik dneminde ykc fiziksel ve zihinsel etkilere sahiptir. lkemizde vakalarn yasal bildirimi zorunludur. Bildirim ykmll ve yntemi ak olsa da uygulamada zorlanan alanlar bulunmaktadr. Alanda hizmet ii eitimler yaplmas ve mevcut algoritmalara ilikin bilgilendirmeler yaplmas gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0002-8327-8512

Anahtar Kelimeler: ocuk hmal ve stismar, ocuk Sal ve Hastalklar, Bildirim