SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Alper GK, eyma NVAR GK
 


Keywords:OCUKLUK AI KAFA TRAVMALARINDA ALE FARKINDALIININ DEERLENDRLMES
 
GR ve AMA: ocukluk anda kafa travmalar acil servislere olduka sk bir bavuru nedenidir. Travma nedenleri yaa gre deimektedir. Erikinlere gre ocukluk anda kafa travmalarnn prognozu grece daha iyi seyirli olmasna ramen mortalite ve morbidite oran yksektir. Travmaya bal gelien kemik lezyonlarnda direkt grafiler kullanlsa da, beyin parankimi deerlendirmesinde yetersiz kalmaktadr. Beyin parankimi deerlendirilmesinde transfontanel ultrasound (TFUS) ve Beyin MR grntlemesinin yeri olsa da, yeterli fontanel akl olmamas/kapanm olmas ve Beyin MRn uzun ekim sresi nedeni ile her olguda ilk tercih olarak nerilemez. Bu nedenle Beyin Bilgisayarl Tomografisi (Beyin BT) tanda altn standarttr. Ancak radyasyon maruziyeti hem hekimlerin hem ailelerin ekindii bir konudur. Bu anket almasnn amac ailelerin acile bavuru endikasyonlarn deerlendirmek, acil servis yaklam algoritmalarn deerlendirmek ve Hafif Kafa Travmas konusunda farkndal arttrarak acil servislere gereksiz bavurular konusuna dikkat ekerek ocukluk anda Beyin BT tercihinin azaltlmas amalanmtr. YNTEM ve GERELER: 10 ya altnda ocua sahip, kafa travma yks bulunan, eitli ehirlerde yaayan ve farkl sosyoekonomk ve kltrel dzeylere sahip 300 aileye gnll olarak katldklar bir anket sunuldu. Ebeveynlerden birinin katlmna izin verildi. Ankette kafa travmas yks, travma annda ocuun ya, travma sonrasnda bulgular, acile bavuru nedenleri, kendilerine nerilen tetkikler, grntleme tetkiklerinde radyasyon maruziyeti endieleri, hospitalizasyon gereklilii sorguland BULGULAR: ocuklarn 75i (%25) 1 ya altnda, 153 (%51) 1-5ya aralnda, 72si (%24) 5-10ya aralnda idi. Katlan ailelerden 138i (%46) ocuklarnda kafa travmas nedeni ile acil servise bavurmu, 162si (%54) evde takip uygulam idi. Acil servise bavuran hastalar 46's (%33,3) erikin acile, 92si (%66,6) ocuk acile bavurmu idi. Travma sonras bulgular grlme say ve orana gre, 21 (%7) artan huzursuzluk, 9 (%3) el ile hissedilen krk, 6 (%2) youn uyku eilimi, 45 (%15) el ile hissedilen ilik, 33 (%11) yksekten dme, 3 (%1) ksa sreli hafza kayb, 9 (%3) >5dkdan uzun sren bilin kayb, 6 (%2) genel durumunda ktleme, 4 (%1,3) nbet geirme, 14 (%4,6) ten fazla kusma grlm idi. 28 (%9,3) birden fazla bulgu var iken, 122 (%40,6) ocukta sorulan hibir bulgu yaanmam idi. Hastaneye bavuran 138 hastadan 8ine (%5,8) TFUS, 66sna (%48,5) direkt grafi, 46sna (%33,3) Beyin BT grntlemesi yaplm idi. Grntleme nerilen ailelerin %25i radyasyon maruziyeti konusunda endielendiini ve farkl zamanlarda bilgi edinme abas olduunu belirtti. Hastaneye bavuran hastalarn 18i (%13) yatrlarak takip edilmi idi. Hastalarn hibirinde cerrahi mdahale gereken olgu olmamt. Kaybedilen vaka olmad. TARTIMA ve SONU: Literatre bakldnda ocukluk a kafa travmalarnda risk snflama nerileri bulunmaktadr. Ancak Beyin BT ekim endikasyonu iin kesin neriler mevcut olmakla birlikte ekilmemesine ynelik elbette kesin bir neri bulunmamaktadr. Ailelerin acile bavuru kriterleri hakknda bilgilendirilmesi, acil servislerin acil olmayan hasta younluu nedeni ile gereksiz tetkiklerden kanmasnn salanmas ile ocukluk anda hafif kafa travmalarnda Beyin BT ekiminin azaltlmas ncelikli hedef olmaldr kanaatindeyiz. ORCID NO: 0000-0003-3520-5498

Anahtar Kelimeler: ocukluk a Kafa Travmalar, Aile, Radyasyon