BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacer TEKEŞ, Safiye TEMEL
2017-2021 YILLARI ARASINDA KADINLARIN SERVİKS KANSERİ TARAMASINA BAŞLAMA YAŞI İLE POZİTİF SONUÇLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Kadınların serviks kanseri taramasına başlama yaşı ile pozitif sonuçların yaş gruplarına göre dağılım özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma retrospektif olarak planlanmıştır. Amasya İlinde 2017-2021 yılları arasında serviks kanseri taramasına katılan kadınlara ilişkin veriler, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden Ocak-Şubat 2022 tarihlerinde toplanmıştır. 5 yıllık süreçte, kadınların taramaya başlama yaşı ve pozitif sonuçların yaş gruplarına göre dağılımı yönünden zaman içindeki değişimler incelenmiştir. Bulgular: Serviks taramasına başlama yaşının 2017 yılında en fazla oranda 55-59 yaş grubunda (%16), 2018-2019-2020-2021 yıllarında ise 40-44 yaş grubunda olduğu (sırasıyla %17, %18, %18, %21) belirlenmiştir. Serviks Kanseri Ulusal Tarama Standartlarına uygun şekilde 30 yaş itibariyle tarama başlatanların oranının 5 yıllık süreçte giderek arttığı saptanmıştır (sırasıyla, %2, %6, %12, %13, %13). Tarama sonuçları pozitif olan kadınların 2017 yılında en fazla oranda 35-39 yaş grubunda (%20), 2018-2019 yıllarında 40-44 yaş grubunda (sırasıyla %20, %23), 2020 yılında 35-39 yaş grubunda (%22) ve 2021 yılında ise 30-34 yaş grubunda olduğu (%22) bulunmuştur. 30 yaş itibariyle tarama programına katılan kadınların 2017 yılında (%4), 2018 yılında (%8), 2019’da (%12), 2020’de (%11) ve 2021’de (%22) oranında olmak üzere yıllar içinde artan sayıda pozitif sonuçlara sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç: Amasya İlinde, serviks kanseri taramasına başlama yaşı yıllar içinde düşse de halen en yüksek katılım oranının 40-44 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda pozitif tarama sonuçlarının 30-34 yaş aralığında en yüksek seviyeye ulaştığı bulunmuştur. Serviks kanserinden korunmada erken tanının önemi dikkate alındığında tüm kadınların 30 yaş itibariyle taramasının başlatılması gerekmektedir. ORCID NO: 0009-0004-2005-7765

Anahtar Kelimeler: Kadın, serviks kanseri, tarama programı, yaş 


Keywords: