BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erhan ELMAOĞLU, Serap ÖZDEMİR
ADÖLESANLARDA AKRAN ZORBALIĞI İLE UYKU YOKSUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışma adölesanlarda akran zorbalığının uyku yoksunluğu ile arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipte yapılmış bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 21-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ilde yaşayan 15-19 yaş arasındaki 280 adölesan oluşturmuştur. Araştırmada; Anne, babalar ve çocuklara ilişkin sosyo-demografik özellikleri ve Akran Zorbalığı Ölçeği ile Çocuk ve Ergenler İçin Uyku Yoksunluğu Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çocuk ve ergenler için uyku yoksunluğu ölçeğinin toplam puan ortalaması ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Akran Zorbalığı Ölçeğinin toplam puan ortalaması ile cinsiyet, öğrenim durumu, kronik hastalık durumu ve ailenin tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı Çocuk ve ergenler için uyku yoksunluğu ölçeğinin toplam puan ortalamasının 39.242+8.242 ve Akran zorbalığı ölçeğinin toplam puan ortalamasının 13.860+5.292 olduğu saptandı. Çocuk ve ergenler için uyku yoksunluğu ölçeğinin toplam puanı ile akran zorbalığı ölçeğinin toplam puanı arasında pozitif yönde zayıf ve anlamsız bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmada çocuk ve ergenler için uyku yoksunluğu ve akran zorbalığı ölçek puanları ile cinsiyetler arasında fark olduğu, akran zorbalığı ile eğitim durumu ve aile tutumu arasında fark bulunduğu belirlendi. Adölesanların düşük düzeyde akran zorbalığına maruz kalmalarında rağmen, orta düzeyin üzerinde uyku yoksunluğu yaşadıkları ve uyku yoksunluğu ile akran zorbalığı arasında pozitif yönde anlamsız ilişki olduğu saptandı

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Uyku, Yoksunluk, Akran zorbalığı. 


Keywords: