BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vildan SAKİ, Hikmet YAZICI, Münevver ÖZDEMİR
AĞLAMA DAVRANIŞI VE ALEKSİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu araştırmanın amacı ağlama davranışı ile aleksitimi arasındaki ilişkileri incelemektir. Bununla birlikte katılımcılara ait bazı sosyodemografik bilgilerin aleksitimi ile ilişkileri araştırmaya dahil edilmiştir. Nicel yöntemli araştırmanın örneklem grubu Trabzon Üniversitesi lisans ve lisans üstü programlarında öğrenim gören 371 öğrenciden (Kadın=263, Erkek=107, LGBTİ+=1) oluşmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ile toplanmıştır. Kişisel Bilgi Toplama Formu’nda katılımcılara ilişkin demografik verilerin yanı sıra katılımcıların ağlama davranışlarına ilişkin bazı sorulara yer verilmiştir. Araştırma bulguları katılımcıların yarısının ara sıra ve büyük çoğunluğunun en çok olumsuz duygular hissettiğinde ağladığını göstermiştir. Katılımcıların yarısı son bir hafta içinde ağladığını bildirmiştir. Katılımcıların %23.2’si çoğunlukla, %48.8’i ara sıra ağlama davranışını engellemeye çalışmakta; büyük çoğunluğu başkalarının onu ağlarken görmelerini istememektedir. Katılımcıların aleksitimi toplam puanları ağlama davranışlarını engelleme ve başkalarının yanında ağlama tercihlerine göre anlamlı derecede farklılaşmamıştır. Sıklıkla ağladığını bildiren katılımcılar ara sıra ağlayanlara göre anlamlı derecede yüksek aleksitimi puanlarına sahiplerdir. Katılımcıların aleksitimi puanları cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken, eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Bununla birlikte, evli bireylerin aleksitimi puanları, ilişkisi olan ve olmayan bireylerden anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Son olarak psikolojik yardım almakta olan bireylerin aleksitimi puanlarının yardım almayanlardan anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları bireylerin ağlama davranışına genellikle olumsuz anlamlar yüklediklerini ve ağlama sıklığının yüksek aleksitimi düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Olumsuz duygulanımı ve aleksitimik özellikleri azaltabilmek için ruh sağlığı çalışanlarının duygusal farkındalığı yükselten çalışmaları arttırmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: duyguların ifadesi, duygu düzenleme, ağlama, aleksitimi 


Keywords: