BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Semih DEMİRTAŞ
AKSARAY İLİNDEKI POLIKILINIĞE BAŞ AĞRISI ILE BAŞVURAN ADÖLESANLARDA MIGREN PREVALANSI VE ETKI EDEN SOSYODEMOGRAFIK FAKTÖRLER
 
Amaç: Baş ağrısı çocuk polikliniklerinde giderek artan bir şikayettir ve ergenlik döneminde çocukların kendilerini daha kolay ifade edebildikleri dönemlerde daha sık görülür. Bu çalışmada, polikliniğimize baş ağrısı ile başvuran hastalarda migren sıklığını, migren tanısı almış hastalarda migren ataklarını etkileyen sosyodemografik faktörleri ve sosyal etkileri incelemeyi amaçladık. Materyal ve method: Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne Ekim 2018 - Aralık 2019 tarihleri arasında baş ağrısı şikayeti ile başvuran 11-17 yaş arası 308 çocuk dahil edildi. Migren semptomları olan hastalara ağrılarını daha kolay tanımlayabilmek için 15 sorudan oluşan mini anket verildi. İkinci anket polikliniğinde ikinci kez değerlendirilen ve migren tanısı alan hastalara sosyal çevresel faktörleri ve migren ataklarını tanımlamak için uygulandı. Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 13.7 ± 1.1 yıldı. Bu hastaların 127'si (% 41,2) erkek, 181'i (% 58,8) kadındı. 308 hastanın 26'sında (% 8.4) migren tanısı kondu. Cinsiyet faktörü ve bilgisayar kullanımı karşılaştırıldığında, migren atağı öncesinde uzun süreli bilgisayar kullanan 4 erkek (% 44,4) ve 1 kız (% 17,7) olduğu saptandı (p = 0,043). Atak öncesinde gün içerisinde arkadaşlarıyla problem yaşadığını belirten 6 kız (%46,2) ve 1 erkek (%11,1) olduğu saptandı (p=0,017). Sonuç: Çalışmamızda ergen ve çocukların günlük yaşamlarında cep telefonu ve uzun süreli bilgisayar gibi teknolojik cihazların daha sık kullanımının migren ataklarını etkilediği görüldü. Ayrıca stresli ilişki durumlarının genç migren hastalarında özellikle kızlarda atakları şiddetlendirebileceği tespit edilmiştir. Daha geniş hasta popülasyonu ile randomize kontrollü prospektif çalışmaların çocuk ve ergenlerde migren ataklarını etkileyen faktörler ve sosyodemografik veriler için literatüre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: migren, baş ağrısı, adölesan, çocuk, bilgisayar, teknoloji, cep telefonu. 


Keywords: