BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Betül KURT, Nadire ALASALI
ANAVATANIM ANNELİK: SURİYELİ GÖÇMEN ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
 
İnsanlık var olduğundan bu yana insanlar çeşitli sebeplerle bulundukları yerden farklı yerlere göç etmişlerdir. Bu göç hareketi beraberinde pek çok sorunu da getirmiştir. Bu süreçte kadın, anne rolünün ona yüklediği farklı problemlerle baş etmek zorunda kalmıştır. Bir annenin öncelikli görevinin çocuğuna yaşam yolculuğunda rehberlik etmek olduğu düşünülecek olursa, annelik göç sürecinde kadına başlı başına kaldırılması zor yükler yükler. Göç etmek zorunda kalan anne, yeni geldiği ülkenin aşina olmadığı sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarına adapte olma sürecinde pek çok problemle başa çıkmak zorunda kalır. Bu çalışmanın amacı, Suriyeli göçmen annelerin Türkiye’de çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve bunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler, Suriyeli göçmen annelere nicel yöntemin veri toplama tekniklerinden anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket formu için literatür taraması yapılmış, göç ve annelik ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerden yararlanılarak sorular oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu 200 Suriyeli anneden (N=200) oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 26 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışmada annelerin demografik özelliklerine(yaş, evlilik yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, Türkçe bilme düzeyi, çalışma durumu, eşlerinin yaşı, eşlerinin eğitim durumu, eşin çalışma durumu, eşin işi, aile türü, çocuk sayısı, vb.) ayrıntıları ile yer verilmiş ve ayrıca annelerin ebeveynlik ile ilgili karşılaştıkları sorunlar çeşitli kategorilerde ele alınmıştır. İlgili literatür ışığında Suriyeli annelerin Türkiye’de çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlar tespit edilerek onlara çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Anneler, Çocuk Yetiştirme, Sorunlar 


Keywords: