BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şehnaz CEYLAN, Hilal DOĞAN
ANNELERİN BEBEKLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERLE İLGİLİ BİTKİLERİ KULLANMA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAZ, ŞİŞKİNLİK, UYKUSUZLUK,ATEŞ
 
Amaç: Bebeklik dönemi beslenmesi, bebeğin sorunsuz büyüme ve gelişimi için önemlidir. Bu dönemde bebeklerde görülen uyku, gaz/şişkinlik, ateş gibi şikayetlerde anne beslenmeye daha çok önem vermektedir. Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için bitkilerden yararlanmıştır. Günlük beslenmede karşılaşılan problemlerde bitkilerden yararlanılmaktadır. Bu çalışma; Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan annelerin bebek beslenmesi ve karşılaştıkları problemlerde tıbbi ve aromatik bitkiler kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan 80 anne oluşturmuştur. Nitel veri toplama tekniği ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formuyla ilgili, uzman görüşü alınarak soruların güvenilirliği incelenerek test edilmiştir. Alınan yanıtlar sistematik olarak kodlanmış ve annelerin verdikleri cevaplara göre tablolar oluşturulmuştur. Bulgular ve Sonuç Analiz sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda çalışma, annelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve inanışları, bebek beslenmesindeki tıbbi ve doğal yöntemlere bakış açısını, annelerin bebeklerdeki gaz, şişkinlik, uykusuzluk ve ateş durumundaki tutumları ile ilgili bilgi ifade ettikleri ana temalar altında toplanmıştır. Ek gıdaların ve bitkilerin seçiminde ailelerin alım gücü etkili olmakla birlikte, bebeklerde yaşanılan problemlerde tedaviye yönelik yeterli bilgisi olmadığı görülen annelere danışmanlık verilmesi yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Annelerin büyük çoğunluğu bebekleriyle ilgili karşılaştıkları problemlerde ilk olarak tıbbi tedaviyi tercih etmektedir. Bebek beslenmesinin iyileştirilmesi için topluma yönelik programların hazırlanmasından önce annelerin düşünce, inanış ve gereksinimlerinin belirlenmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bebek Beslenmesi, Bitkiler, Hastalıklar 


Keywords: