BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra ÇOKTAY, Rukiye TÜRK
ANNELERİN TERM BEBEKLERİNE VERİLEN ERKEN KANGURU BAKIMININ MATERNAL-FETAL BAĞLANMAYA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışma, annelerin term bebeklerine verilen erken kanguru bakımının maternal-fetal bağlanmaya etkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hatay Reyhanlı ve İskenderun Devlet Hastanesi kadın doğum servislerinde yatmakta olan, vajinal veya sezaryen doğum yapmış, 335 anne-bebek çifti oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, anket formu, Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği ve Anne-Bebek Bağlanması Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada, bebeklere ortalama 65 dakika ten teması sağlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımları, en düşük en yüksek değer, ortanca, ortalama, standart sapma ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan annelerin %57'sinin yaşı 30'dan küçük, %34,9'unun ilkokul mezunu olduğu, %59,6'sının vajinal doğum gerçekleştirdiği, bebeklerin %77,3'ünün anne sütüyle beslendiği, annelerin %53,4'ünün emzirme konusunda eğitim aldıkları belirlenmiştir. Çalışmada yer alan annelerin doğum sonrası bağlanma ölçeği puan ortalaması 5,84 anne-bebek bağlanma ölçek puan ortalaması ise, 1,67 olarak bulunmuştur. Doğum sonu 10. saate kadar herhangi bir saatte kanguru bakımı alan annelerin anne bebek bağlılığı puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak; çalışmamıza katılan annelerin term bebeklerine verilen erken kanguru bakımının maternal-fetal bağlanmayı artırdığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sağlık personellerine kanguru bakımına ilişkin gerekli eğitimlerin verilmesi ve kanguru bakımının yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürülmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, kanguru bakımının sağlık bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarında annelere ve onların bebeklerine verilen günlük rutin bakıma entegre edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken Ten-Tene Temas, Maternal-Fetal Bağlanma, Kanguru Bakımı, Doğum Sonrası Bağlanma, Anne-Bebek Bağlanması



 


Keywords: