BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahar ÖZTELCAN GÜNDÜZ
ARTMIŞ VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, OKUL ÇOCUKLARINDA AKNE OLUŞUMU İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜMÜDÜR?
 
Aşırı kilo ve obezitenin son yıllarda çocuklarda arttığını hatta gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiği görülmüştür. Obez çocuklarda cilde ait patolojilerin prevalansı normal kilolu çocuklara göre daha yüksektir. Akne vulgaris ergen ve gençleri etkileyen tüm dünyada sık görülen ciltte pilosebase birimi etkileyen , vücudun en büyük hormona duyarlı yağ bezlerinin olduğu (yüz, göğüs, boyun, sırt) bölgelerini tutan yaygın , kronik bir cilt hastalığıdır . Literatürde obezitenin çocuklarda akne ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir . Çalışmamızın amacı 10-18 yaş grubu kız ve erkek çocuklarında akne şiddeti ile VKİ, persentil, kilo, boy arasındaki ilişkiyi incelemektir. Materyal- Metod: Çalışmaya 10-18 yaşlarındaki çocuklardan akne vulgaris tanısı alıp akne şiddeti belirlenen hastaların kilo, boy, VKİ, persentilleri ve demografik özellikleri kaydedilen 72 hasta alındı. Hastalar akne şiddeti açısından 2 gruba ayrıldı. Grup 1 aknesi hafif şiddette olanlar, Grup 2 ise orta-ağır şiddetli aknesi olanlar oluşturdu. Akne şiddeti Global Akne şiddeti görseline dayanılarak yapıldı. Sonuçlar:Çalışmamızda n: 36 ( %50 ) kız, n: 36 (%50) erkek vardı, E/K oranı 1 ‘di. VKI ortalama 21,4 ±2,2 idi. Persentil ortalaması 67.8 ± 16 (27-93) idi. Grup 1 hafif, Grup 2 orta ve üzeri olarak karşılaştırıldığında, orta-ağır aknesi olanlarda yaş, boy,kilo, VKI,VKI persentili ve persentil kategorisi daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı idi . Yaşın artması ve persentil kategorisinin ≥90 p üzerinde olması akne gelişiminde risk faktörleri olarak bulundu . Çıkarımlar: Akne şiddetinin BMI yüksekliği ve persentil artışı ile yakından ilişkili olduğu, aknesi olan çocuklarda egzersiz ve diyetin de etkili olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akne, Adölesan, Obezite, Aşırı Kiloluluk, VKİ 


Keywords: