BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan ULUBAŞOĞLU, Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Pınar ULUBAŞOĞLU
BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN DOĞURGANLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu araştırma bir eğitim araştırma hastanesine başvuran gebelerin doğurganlık göstergeleri açısından değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın yürütülebilmesi için Gümüşhane Üniversitesi etik kurulundan 30.10.2018 tarih ve 2018/8 sayılı izin alınmıştır. Bir eğitim araştırma hastanesinin kadın doğum polikliniğine 01.11.2018-31.12.2018 tarihleri arasında başvuran 316 gebeye araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Veriler bilgisayarda istatistik paket programı aracılığı ile değerlendirilmiş ve istatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Gebelerin yaş ortalaması 30,25±8,79’dur. Gebelerin toplam gebelik sayısı ortalaması 2,17±1,64, canlı doğum sayısı ortalaması 1,52±1,17, düşük sayısı ortalaması 0,42±0,99, ölü doğum sayısı ortalaması 0,14±0,48, yaşayan çocuk sayısı ortalaması 1,40±1,21, ölen çocuk sayısı ortalaması 0,15±0,58, istemsiz düşük sayısı ortalaması 0,20±0,80, istemli düşük (kürtaj) sayısı ortalaması 0,23±0,82 olarak tespit edilmiştir. Gebelerin % 82,7’sinin eşi ile akrabalığının olmadığı, %14,5’inin 1. dereceden, %2,8’inin 2. dereceden akraba olduğu tespit edilmiştir. Gebeler tarafından en fazla bilinen aile planlaması yöntemleri sırasıyla %29,4 ile doğum kontrol hapı, %20,1 ile kondom ve %17,5 ile rahim içi araçtır. Gebelerin %75,2’si son gebeliğinde isteyerek gebe kaldığını belirtirken, %24,8’i istemeyerek gebe kaldığını belirtmiştir. Gebelerin %88,2’si bebeğe doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğini biliyordu. Yine gebelerin %90,6’sı anne sütü alan bebeğe ek gıdaların ne zaman başlanacağını doğru biliyordu. Sonuç olarak hala istemli düşüklerin olması ve gebelerin %24,8’inin son gebeliğinde istemeyerek gebe kaldığını belirtmesi karşılanamayan aile planlaması ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğurganlık Göstergeleri, Doğum Öncesi Bakım, Aile Planlaması, Bilgi Düzeyi 


Keywords: