BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet GENCO, Merve GENCO, Fisun VURAL
DENEYSEL OLARAK ASHERMAN SENDROMU OLUŞTURULAN RAT MODELLERİNDE STEROİD VE HYALÜRONİK ASİT KULLANIMININ ENDOMETRİUMA ETKİLERİ
 
Amaç: Asherman modeli oluşturulmuş ratlarda steroid ve hyalüronik asit kombine kullanımının ayrı ayrı steroid ve hyalüronik asit kullanımına göre uterus adezyonları üzerine histopatolojik etkilerinin ve bu kombinasyonun doku VEGF düzeylerine bakarak karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 26 adet Sprague Dawley dişi rat kullanıldı. İki adet rat üzerinde sadece Asherman Sendromu modeli oluşturuldu. Diğer 24 rat üç gruba ayrıldı. Bütün grupların sağ uterin kornlarına triklorasetik asit uygulandı ve adezyon oluşumu sağlandı. B grubu 2 cerrahi, A ve C grupları ise 3 cerrahi geçirdi. Grup A asherman modeli oluşturulduktan sonra intrauterin hyalüronik asit tedavisi, grup B’ye ise oral metilprednizolon tedavisi, grup C’ye ise hem oral metilprednizolon tedavisi hem de intrauterin hyalüronik asit tedavisi uygulandı. Bulgular: Hyalüronik asit tedavisinin uterus lümen çapında ve damarlanmada artışa neden olduğu verilen steroid asit ve hyalüronik asit kombine tedavisinin ise buna ek olarak bez sayısı, uterus duvar çapında artma ve inflamasyon ve fibrozis skorlamasında azalmaya sebep olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Metilprednizolonun adezyon oluşumunu önleyebileceği ayrıca inflamasyon ve fibrozis skorlarını Hyalüronik asit tedavisi alan grubuna kıyasla önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Hyalüronik asit tedavisi günümüzde öne çıkan tedavi yöntemlerinden biridir. Bu çalışma modelimiz ile ulaştığımız en önemli sonuç, haylüronik sit ve steroid kombine tedavisinin Asherman Sendromu bulgularını histopatolojik düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düzeltmesidir. Bu bulgularla çalışma çok değerlidir. Bu çalışmada Asherman Sendromu nedeniyle çocuk sahibi olamayan hastaların tedavisi için deneysel olarak Asherman Sendromu yapılan uterotrofik rat modellerinde intrauterin hyalüronik asit ve peroral steroid kullanıldı ve elde edilen sonuçlarla bu hastalığın tedavisinde gelecekte kullanılabileceği düşünüldü. Uygulanan tedavinin intrauterin yapışıklıklara etkisi görüldü ve tedavi açısından ilk verilerin elde edilmesi sağlandı. Kombine hyalüronik asit ve steroid tedavisinin ileride yapılacak çalışmalarla bu alanda ticarileşme potansiyeli mevcuttur. ORCID NO: 0000-0003-2987-9795

Anahtar Kelimeler: Asherman Sendromu, Steroid, Hyalüronik Asit, Rat, Histopatolojik Skor, VEGF, Metilprednizolon 


Keywords: