BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe GÜLDÜR, Kerime Derya BEYDAĞ
DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTIMININ GEBELERIN ALGILADIKLARI STRES VE BEDEN İMAJI ENDIŞESINE ETKISI
 
Bu çalışmanın amacı, doğuma hazırlık sınıfına devam eden ve etmeyen gebelerin algıladıkları stres ve beden imaji endişesi düzeylerini belirlemek, iki durum arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Kesitsel ve yarı- deneysel tipteki çalışma, Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini doğuma hazırlık sınıfına devam eden 68 gebe ile, herhangi bir doğuma hazırlık eğitimi almamış 57 gebe olmak üzere ilk gebeliği olan toplam 125 gebe oluşturmuştur. Veriler, tanımlayıcı veri toplama formu, geçerlik ve güvenirlik çalışması Atasever ve Sis Çelik tarafından (2016) yapılmış olan Doğum Öncesi Algılanan Stres Ölçeği-DÖASÖ ve Uçar ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik hesaplamaları, ortalama, standart sapma, t testi, ve kruskal wallist testi kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki gebelerin yaş ortalaması 27,84±4,87 (min:18-maks:40), gebelik haftası ortalaması 34,68±3,19; gebelikte aldıkları kilo ortalaması 11,47±4,60 (min:1-maks: 25) ve gebelikleri süresince doktor kontrolüne gitme sayısı ortalaması 11,20±4,17 olarak bulunmuştur. Gebelerin %96,8’i gebeliğin istendik olduğunu, %65,6’sı gebeliği süresince herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını, %94,4’ü normal doğum yapmayı istediğini, %65,6’sı gebeliğin başından beri olumlu duygular içinde olduğunu ve %31,2’si karışık duyguları olduğunu belirtmiştir. Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin DÖASÖ puan ortalaması 21,23±6,58 iken; doğuma hazırlık sınıfına devam etmeyen gebelerin puan ortalaması 26,03±10,43 olarak bulunmuştur ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin, algıladıkları stresi düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Gebelerin doğuma hazırlık sınıfına devam etme durumları ile Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Gebelerin yaş grubu, gebelik haftası, gebelikleri süresince aldıkları kilo ve gebelik süresince doktor kontrolüne gitme sayıları ile ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Çalışma sonucunda, doğuma hazırlık eğitiminin gebelerin doğum öncesi algıladıkları stresi azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğuma Hazırlık Sınıfı, Doğum Öncesi Algılanan Stres, Gebelikte Beden İmajı Endişeleri 


Keywords: