BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra KALKIŞIM, Ali AKDOĞAN, Davut DOHMAN
ELEKTİF SEZARYEN YAPILAN HASTALARDA COVİD-19 ÖYKÜSÜNÜN PREOPERATİF ANKSİYETE VE İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ
 
Amaç: Literatürde Covid-19 pandemi dönemindeki preoperatif anksiyeteyi araştıran çalışmalar mevcuttur. Fakat elektif sezaryen yapılan hastalarda covid öyküsü ile anksiyete arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu sebeple bu çalışmada elektif sezaryen operasyonu yapılan hastalarda covid öyküsü olup olmamasının preoperatif anksiyete ve intraoperatif komplikasyonlar açısından etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız yerel etik kurul onayı alındıktan sonra, elektif sezaryen planlanan hastalar son 1 yıl içerisinde Covid-19 hastalık öyküsü olan (Grup C, n=100) ve öyküsü olmayanlar (Grup K, n=100) olarak toplam 200 hasta iki gruba ayrıldı. Preoperatif hastaların anksiyeteleri Durumluk ve Süreklilik Kaygı Ölçeği (State-Trait Anxiety Invantory, STAI) I ve II ile değerlendirildi. Hastaları preoperatif bekleme döneminde, intraoperatif dönemde (cerrahi insizyondan sonra 0.dk, 15.dk, 30.dk, 45.dk, 60.dk, 90.dk) ve postoperatif dönemde ayılma ünitesinde kalp atım hızı, ortalama arter basıncı ve SpO2 değerleri takip çizelgesine kaydedildi. Ayrıca meydana gelen intraoperatif komplikasyonlar ve bebeklerin Apgar skoru da kaydedildi. Bulgular: Bu çalışmada, elektif sezaryen olacak olan gebelerde, COVİD-19 öyküsü olan ve olmayan gebelerin preoperatif durumluluk (STAI-1) ve süreklilik (STAI-2) anksiyetelerini kıyasladığımızda STAI-1 anksiyete düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. İntraoperatif ve postoperatif takipte komplikasyonların gelişmesi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Çalışmamızda elektif sezaryen olacak olan gebelerin çoğunda anksiyete skorlarının yüksek olduğu görüldü. Pandemi sürecinin bu anksiyeteyi arttırdığı, hastanın kendisinin hastalığı geçirmiş olmasının anksiyete üzerine anlamlı etkisi olduğu sonucuna varıldı. Yüksek anksiyetenin perioperatif komplikasyonları ve neonatal Apgar skorlarına etki edebileceği, bu nedenle de hem anne hem de yenidoğan sağlığı açısından dikkatle ele alınması gereken bir konu olduğu kanaatindeyiz. ORCID NO: 0000-0002-9377-7446

Anahtar Kelimeler: Preoperatif Anksiyete, Covid-19, Elektif Sezaryen, İntraoperatif Komplikasyon. 


Keywords: