BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah Yaşa ÖZTÜRK
EMZİREN ANNELERDE BOYUN AĞRISI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNDE AKUPUNKTUR UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ.
 
Bu çalışmadaki amacımız, emzirme dönemindeki annelerde postür bozukluğuna bağlı olarak sıkça izlenen ve verimli emzirmeye engel olabilen boyun ağrısında, akupunktur yönteminin tedavide ağrı ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkinliğini belirleyebilmektir. Araştırmaya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine boyun ağrısı nedeni ile başvuran emzirme döneminde oldukları için medikal tedavi alamayan, boyun ağrısı düzeyini belirlemek için VAS ağrı skalası, boyun ağrısının günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini belirlemek için Boyun Özürlülük Sorgulama Anketi akupunktur uygulaması öncesi ve 10 gün ara ile toplam 4 kez uygulanan akupunktur uygulaması sonrası değerlendirilmiş olan, 20-35 yaş aralığında, ek sistemik hastalığı olmayan, 20 hasta dahil edilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 27.00 programı kullanılmıştır. Hastaların yaş ve vücut kitle indeksleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Hastalara uygulanan 4 seans akupunktur uygulaması sonrasında Boyun Özürlülük Sorgulama Anketi puanlarında, boyun ağrısı VAS ağrı skalası puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme saptanmıştır. Sonuç olarak emzirme dönemindeki annelerde boyun ağrısı gibi kas iskelet sistemi ağrısı yakınmalarında uygulanabilecek tedaviler kısıtlı olup dışarıdan bir kimyasal içeriğin verilmediği akupunktur tedavisi kolay uygulanabilir ve yan etki riski çok düşük olan bir yöntem olarak bu hastalara önerilebilir. Akupunktur tedavisi sonrası annelerin yaşam konforu arttırılarak emzirme süresinin uzatılabileceği düşünülmektedir. Bu konuda hasta sayının yeterli olduğu, prospektif, randominize kontrollü yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Emziren Anne, Boyun Ağrısı 


Keywords: