BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Asibe ÖZKAN
GEBE KADIN PESPEKTİFİNDEN: GEBE OKULLARI ETKİNLİĞİ
 
Amaç: Doğum öncesi bakım (DÖB) ve eğitimin amacı hem annenin hem de fetüsün sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesini sağlamaktır. Bu çalışma; 2023 yılında gebe okuluna kayıt olmuş ve en az üç modülü tamamlamış kadınların eğitime ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve analitik tipte planlandı. Yöntem: Bu çalışma ocak-aralık 2023 tarihleri arasında gebe okuluna kayıt yaptıran ve en az üç modülü tamamlayan 436 kadının 245 tarafından doldurulan “eğitim etkinlik anketi” verilerinin geri dönük incelenmesi ile gerçekleştirildi. Eğitim etkinlik anketi üçlü likert tarzında düzenlenmiş olup, eğitim ortamı, içeriği ve eğitmenin değerlendirilmesine yönelik on sorudan oluşmakta idi. Veriler SPSS programında değerlendirildi. Bulgular: Eğitimime katılan gebe kadınların tamamı sonraki gebeliklerinde de bu gebe okulunu tercih edecekleri ve yakınlarına önereceklerini ifade etti. %93.46’ sının bu gebe okulunu gebe izlem polikliniklerinde muayene oldukları esnasında ebelerden elde ettiği bilgiler ile tercih ettiği %6’ lık dilimin ise hekimlerden duyduğu saptandı. 30 toplam puan üzerinden hesaplanan ölçekten alınan puan ortalamasının 29.97±7.17 olduğu altı gebe dışında gebelerin tümümün soruların tamamına tam puan verdiği saptandı. İki gebenin gebe okulunun fiziksel koşularını yetersiz bulduğu, diğer dört gebenin de eğitim materyali yeterliliği, bilgi düzeyinin artışı ve materyallere ilişkin kısmen yeterli dedikleri saptandı. 2023 yılında gebe okuluna kayıt yaptıran 436 gebeye ek olarak 38.082 anne adayının gebe okulundan farklı konularda eğitimler aldığı ve 2408’ inin primipar olduğu saptandı. Gebe okulundan eğitim alan ve 2023 yılında doğum yapan annelerin 436’sının başka kurumda doğum yaptığı, 271’ inin kurumda doğum yaptığı belirlendi. Kurumda doğum yapan kadınların 125’ inin normal doğum yaptığı, 146’ sının sezaryen ile doğum yaptığı görüldü. Sonuç: Mucizevi yaşam deneyimi olan gebelik her ne kadar fizyolojik bir süreç olsa da; bilinmezlik, emosyonel ve fiziksel bir sürü değişikliği içinde barındırır. Gebe okullarında verilen eğitim bu sorunlarla başetmede, karşılasan sorunların çözülmesinde yararlı bir araçtır. Bu nedenle yapılan eğitimlerin belli aralıklarla gebeler tarafından etkinliğinin değerlendirilmesi ve önerilere göre düzenleyici önleyici faaliyetlerin uygulanması gebe okullarının tercih ve etkinliği için önem arz edecektir. ORCID: 0000-0002-4278-5278

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Eğitim, Sağlıklı gebelik 


Keywords: