BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra BİLİCİ, Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
GEBELİĞE BAĞLI STRES ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARIN YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Gebeliğe bağlı stres üriner inkontinansı olan kadınların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılan bu çalışma, 153 kadının katılması ile yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen kadınlara “Kişisel Bilgi Formu” ve “İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği(I-QOL)” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 24 programı kullanılarak, ortalama, stansart sapma ve yüzdelik dağılımlar alındı. Verilerin istatistiksel karşılaştırılmasında Shapiro-Wilk, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testi kullanıldı. International Continence Society (ICS) tarafından belirlenen risk faktörleri (doğum sayısı, doğum şekli, doğumda müdahale durumu vb.) bulunmakta ve kadınların bu risk faktörlerinden farklı düzeylerde etkilenebildiği belirtilmektedir. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 55,67±12,36, %86,9’nun evli olduğu, %71,2’sinin herhangi bir işte çalışmadığı, %31,4’ünün 3 doğum yaptığı, %87,6’sına doğumları sırasında vakum ya da forseps uygulanmadığı, %80,4’ünün normal doğum yaptığı, yaşam kalitesi ölçeği toplam puan ortalamasının 64,00 ± 18,43 olduğu belirlendi. İnkontinans yaşam kalitesi ölçeği alt boyutlarından; davranışları sınırlandırılması alt boyutu puan ortalaması 66,05 ± 17,05, psiko-sosyal etki alt boyutu puan ortalaması 55,37 ± 19,53, sosyal izolasyon alt boyutu puan ortalaması ise 66,00 ± 20,04 olarak tespit edildi. Bu sonuçlar doğrultusunda gebeliğe bağlı stres üriner inkontinansı olan kadınların yaşam kalitelerinin orta düzeyde etkilendiği belirlendi. Bu nedenle üriner inkontinasın her yaş grubunda görülebilen bir sağlık sorunu olduğunu ve risk faktörlerinin neleri kapsadığının vurgulanması gerekmektedir. Üriner inkontinansın yaşam kalitesini etkilediğini dolayısı ile üriner inkontinansı olan kadınların tanı ve tedavi için yönlendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebeliğe Bağlı İnkontinans, Stres Üriner İnkontinans, Üriner İnkontinans, Yaşam Kalitesi 


Keywords: