BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ALKAN, Nuriye ERBAŞ
GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Gebelikte aile içi şiddete maruz kalan annelerin postpartum dönemde depresyon düzeylerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak, 15 Şubat- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu tarihler arasında Kayseri Şehir Hastanesinde doğum yapan anneler, örneklemi ise kriterlere uyan 315 anne oluşturmuştur. Veriler, veri toplama formu, Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği ve Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada anket uygulaması iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada; Kayseri Şehir Hastanesi' ndeki jinekoloji servislerine ve postpartum servislerine gidilerek annelere Kişisel Bilgi Formu ve Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği (AKŞÖ) uygulanmıştır. Ölçek değerlendirmesine göre 50’nin üstünde puan alan anneler araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma uygulamasının ikinci aşaması, doğumdan 1 ay sonra kadınlara ev ziyareti şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ev ziyaretlerinde de Postpartum Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Annelerin %34,6’sının orta okul mezunu olduğu, %23,5’inin herhangi bir işte çalışmadığı, %12,4’ ün sigara kullandığı, %46,4’ ün sezaryen doğum yaptığı, %15,2’sinin bu bebeği istemediğini, %94,6’ sının gebelikte sağlık sorunu yaşamadığı, %18,7’ sinin geniş aile tipinde yaşadığı saptanmıştır. Eşlerin ise %28,6’sının orta okul mezunu olduğu, %1,6’sının herhangi bir işte çalışmadığı, %42,9’ unun sigara/alkol kullanmadığı ve %10,5’ inin eşiyle akraba olduğu bulunmuştur. Sonuç: Annelerin Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği puanları ile Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği puanları arasında negatif yönlü ve güçlü seviyede anlamlı ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Aile İçi Şiddet, Postpartum Depresyon 


Keywords: