BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

M. Bertan DEMİR, Mehmet Bilge ÇETİNKAYA
GEBELİKTE FOLİK ASİT KULLANIMI VE NÖRAL TÜP DEFEKTİ İLİŞKİSİ FARKINDALIĞININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 
Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Samsun Doğumevi’ne başvuran gebelerin, gebelik öncesi ve gebeliğin ilk trimesterinde folik asit kullanım oranlarını, öğrenim durumları ile ilişkisini, folik asitin önemi ile ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını, gebelik boyunca demir, multivitamin ve kalsiyum preparatı kullanım oranlarını araştırmaktır. Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Samsun Doğumevi’ne antenatal takip için başvuran 1500 gebe gönüllü olarak çalışmaya dahil edildi. Gebelerin demografik özellikleri ile folik asit, demir, multivitamin ve kalsiyum kullanımı, folik asit ve Nöral Tüp Defekti (NTD) ilişkisi farkındalığı bilgilerini değerlendirmek için özel olarak oluşturulan bilgi formları kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan tüm gebeliklerin %73’ü planlı olduğu halde %9,4’ü folik asit kullanmaya gebelik öncesi dönemde başlamıştı. Gebelik öncesi dönemde folik asite başlama oranı en fazla öğrenim durumu üniversite olanlar (%21) ve sağlık çalışanları (%27) ile öğretmenler (%23) arasında idi. Çalışmaya katılan tüm gebelerin %62’sinde prekonsepsiyonel ve/veya gebeliğin ilk trimesterinde folik asit kullanımı saptandı. Bilgi formundaki folik asit ve NTD ile ilgili sorulara doğru cevap verme ve folik asit kullanım gerekçesinin farkındalık oranları eğitim durumu daha iyi olanlarda yüksek oranda bulunmuştur. Sonuç: Bölgemizde folik asit ve NTD ile ilgili bilgiler ve folik asitin NTD’ni önlemek için doğru zamanda özellikle de gebelik öncesi kullanımı oranları ülkemizin diğer bölgeleriyle benzer olmakla beraber gelişmiş ülkelere göre oldukça azdır. Eğitim düzeyi arttıkça kullanım ve bilgi düzeyi oranları da artmaktadır. Ülkemizdeki NTD sıklığı ve kadınların eğitim düzeylerinin düşüklüğü göz önüne alınırsa doğurganlık dönemindeki tüm kadınların folik asit ile ilgili farkındalıkları ve folik asitin gebelik öncesi kullanımı artırılmalıdır. ORCID NO: 0000-0002-9024-7183

Anahtar Kelimeler: Folik asit, Perikonsepsiyonel kullanım, NTD. 


Keywords: