BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
GÖÇ PERSPEKTİFINDE KADIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK HIZMETLERI
 
Göç kavramı bireylerin veya toplulukların bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması olarak tanımlanabilir. Göçler sıklıkla siyasi gelişmeler, doğal afetler, terör, savaş gibi güvenlik sorunları ve sosyo-ekonomik sebeplerle gerçekleşmektedir. Kadınlar sıklıkla ailenin göç etmesi ya da evlilikler nedeniyle göç etmek zorunda kalırlar. Göç ne sebeple gerçekleşirse gerçekleşsin göçmenlerin önemli bir bölümü kadın ve çocuklar oluşur. Bu nedenle göçten toplumdaki riskli gruplar arasında en çok kadın ve çocuklar etkilenmektedir. Göçün kadın sağlığına etkileri çok yönlü olabilmektedir ve çoğunlukla göç, kadınların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çünkü pek çok dünya ülkesinde göç eden kadınların statüsü düşüktür ve göç kadının statüsünü erkeğe göre iki kat daha olumsuz yapabilmektedir. Göçmen kadınlar hem kadın oldukları, hem de göçmen oldukları için cinsel taciz, tecavüz ve şiddet benzeri sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Kadınlar çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve sivil toplum örgütleri gibi genel olarak toplumsal yaşama katılım sağlayan diğer alanlarda toplumsal cinsiyet veya ayrımcılık temelli çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar. Göç sonuçları olarak; göçmenlerin konut ve barınma, işsiz kalma, yoksulluk sınırının altında hayatını devam ettirme, yoksulluk karşımıza çıkarmaktadır. Göçmen kadınların karşılaştıkları bir diğer sorun da fuhşa zorlanmalarıdır. Bu durum aynı zamanda kadınları cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu açısından da risk grubuna sokmaktadır. Bütün bu faktörler dikkate alındığında göçmen kadınlar sağlık açısından ciddi bir risk taşımaktadırlar. Ancak çeşitli sebeplerle sağlık hizmetinden yoksun kalabilmektedirler. Göç alan bölgelerde yeterli sağlık kuruluşunun olmaması, göç edenlerin gelir düzeylerinin düşük olması, dil engeli, sağlık sigortalarının olmaması, geleneksel yaşam kalıplarına sahip olmaları sağlık koşullarını olumsuz etkilemektedir. Göçün sağlık üzerine etkileri ve kadınların dezavantajlı durumu dikkate alındığında göçmenlere sağlık hizmetlerinin ulaştırılması toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle halk sağlığı alanında çalışan profesyonellere bu konuda önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, göçmen, kadın sağlığı, sağlık hizmeti, halk sağlığı, hemşire. 


Keywords: