BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Canan SARI, Birsel Canan DEMİRBAĞ
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ BAKIM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlıların ağız bakım alışkanlıklarının değerlendirilmesidir Yöntem: Araştırma Trabzon ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Köşk Huzurevi ve Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılması planlanmakta olup gerekli izinler İl Müdürlüğünden alınmıştır. Araştırma ile ilgili veriler 21.12.2018 – 22.02.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verileri toplanılmadan önce tüm Barthalin günlük yaşam indeksi kullanılarak 62 ve üstünde puan alıp, çalışmaya katılmayı kabul edilen yaşlılar dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında ise tarafımızca literatür bilgilerinin taranması sonucu oluşturulan bireylerin sosyo demografik özellikleri, ağız sağlığı hijyen alışkanlıkları, ağız sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri ile Yaşlılıkta Ağız Sağlığı Değerlendirme İndexi (Gohaı) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise KTÜ yüksek lisans / Doktora öğrencileri tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılacak olup verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde ve standart sapma verilerin analizinde ki kare, wilcoxun Anova ve Kruskal Walls analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın evreni 271 kişi olup, örneklemi ise barthelin indeksinden 62 puan ve üstü alan, 64 kişi dahil edilmiş, fakat çalışmaya katılmayı kabul eden 54 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamasının 72.50 ± 8,11 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %31,5’i kadın, %68,5’i ise erkek, %64,8’i ortaöğretim mezunu, %64,8’inin geliri asgari ücretin altı, %85,2’si kronik hastalığa sahip, %33,3’ünün diş fırçası kullanmadığı, %37’sinin ise dişlerini hiç fırçalamadığı, %92,6’sının diş ipi kullanmadığı, %40,7’sinin ağzında diş olmadığı, %64,8’inin protez diş kullandığı, %77,8’inin dilini fırçalamadığı, %24,1’inin ise diş hijyeni hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Huzurevinde yaşayan yaşlıların ağız hijyeni ile ilgili diş fırçalama sıklığı, diş ipi kullanımı, dil fırçalama ve diş hijyeni hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Kötü ağız hijyeni sonucu ile başta kronik hastalıklar olmak üzere genel sağlığın bozulacağı düşünülerek, düzenli aralıklar ile herhangi bir sorun olmasa dahi diş hekimi takibinin yapılması, ağız sağlığı ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağız, Huzurevi, Sağlık, Yaşlılık 


Keywords: