BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülsüm ÇAMUR
İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
 
Şiddet bir sosyal sorun olarak kadına veya erkeğe yönelik olsa da esasında bir insan hakları sorunu olup hak mağduriyeti olarak karşımıza her alanda çıkmaktadır. Şiddetin oluştuğu her ortamda insan haklarının korunmadığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Oysa ki insanın değeri ve onuru evrensel yaşam içerisinde kuşkusuz ki herkes tarafından önemsenmeli, korunmalı ve geliştirilmelidir. Şiddet bir insan hakları ihlali sorunu olarak karşısında tavır geliştirilmesi gereken toplumsal yapının gelişiminde engel olan bir durumdur. Kırılgan ve dezavantajlı bir grup olarak kadına yönelik şiddetin olumsuz etkileri çok boyutludur. Kadının toplumsal cinsiyet açısından önünde sosyo-politik ve kültürel engeller ile yaşama tutunma ve kendini var etme çabası yanında kadına yönelik şiddet sorunu ne yazık ki kadının varlığına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Şiddet farklı boyutlar ile kendini göstermektedir. Kadına yönelik şiddette özellikle son dönemde kadın cinayetleri daha çok göze çarpsa da çalışmalar göstermektedir ki bu sürece kademe kademe ilerleniyor. Sözel, duygusal, cinsel, ekonomik şiddet süreçlerinden sonra ne şiddetin son noktası olan cana kast ile oluşan bu sosyal sorun bir insan hakkı meselesi olarak ele alınmalı ve buna yönelik toplumsal yapının pek çok kurumu (aile, ekonomi, hukuk gibi) ciddi tavır sergilemelidir. Bu bildiride kadın olma ile insan olma arasındaki insan hakları bağlamındaki kadının insan hakları ile ne yazık ki eskiden olduğu gibi günümüz toplumlarının da sorunu olan şiddetin (tüm boyutları ile) kadın üzerindeki psiko-sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçları sosyal hizmet bakışı ile ele alınacak ve sosyal politika ve sosyal hizmet odağında öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Kadının İnsan Hakları, Şiddet, Sosyal Politika, Sosyal Hizmet 


Keywords: