BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vildan KALKAN AKYÜZ, Nurten TAŞDEMİR
JINEKOLOJİK AMELİYATLAR ÖNCESİ VERİLEN EĞİTİMİN AĞRI YÖNETİMİNE ETKİSİ
 
Ameliyat sonrası ağrı, cerrahi travma ile başlayan, doku iyileşmesiyle beraber azalan ve sona eren, genellikle iyi lokalize olmuş, cerrahi insizyonun tipi ve genişliği ile doğrudan ilgili, nispeten kısa süreli, akut bir ağrı şeklidir. Hastanın ameliyat konusundaki bilgi düzeyi ağrıya ilişkin algı ve beklentisini yakından etkilemektedir. Ameliyat öncesi hazırlık aşamasında ameliyat sonrası süreç ile ilişkili yetersiz eğitim alan hastalarda ağrıya ek olarak anksiyete, korku, öfke, öz bakımını sürdürememe gibi sorunlar daha sıklıkla yaşanmaktadır. Bununla birlikte ameliyat sonrası komplikasyonların görülme riski artmakta ve hastanede kalma süresi uzamaktadır. Özellikle kadın benlik imgesi yakından ilgilendiren jinekolojik operasyonlarda kadınlık işlevlerinin kaybı kaygısı ile yakından ilişkili olabilmektedir. Dolayısıyla geçirilen cerrahi işlem konusunda yeteri kadar bilgisi olmayan bir kadın hasta yaşadığı kaygı ve korku ile ağrıyı daha fazla hissedebilmektedir. Ameliyat öncesi dönemde hastanın bilgilendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık yapılması hemşirenin en önemli sorumluluklarından ve hasta bakımının önemli bileşenlerinden birisidir. Bu bağlamda hemşire hasta bireyin gereksinimlerini belirleyip, girişim sonrası karşılaşacağı güçlüklerle baş etmesine yardımcı olabilir. Hastaya ameliyat öncesi verilen eğitimle ameliyat sonrası dönemde hastanın analjezik ihtiyacı azalır, günlük yaşam aktivitelerine (beslenme, boşaltım, mobilizasyon vb) daha rahat geri dönebilir, taburculuk süreci kısalabilir ve komplikasyon gelişme riski azalabilir. Sonuç olarak, bakım süreci içerisinde hemşirenin bireyselleştirilmiş bakım ile hastalara uygulayacağı eğitim ve hasta bireyin yanıtını ve uyumunu değerlendirmesi ile doğrudan ilişkili olduğu araştırmalarla da desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı Yönetimi, Hemşirelik Bakımı, Ameliyat Öncesi Sonrası Dönem 


Keywords: