BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem ÖZKAYA, Öznur KÖRÜKCÜ
KADIN SAĞLIĞI ALANINDA SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, kadın sağlığı alanında sanal gerçeklik ile ilgili yapılan yüksek lisans, doktora tezlerinin bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma verilerine ulaşmak için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’nun Ulusal Tez Merkezi kullanılmıştır. Araştırma, 31 Ekim-04 Kasım 2022 tarihleri arasında “sanal gerçeklik, sanal gezinti, sanal gözlük ve artırılmış gerçeklik” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Bulgular: Yapılan tarama sonucunda sanal gerçeklik ile ilgili 529 lisansüstü teze ulaşılmış olup, yedi tezin kadın sağlığı alanında yapıldığı belirlenmiştir. Tezlerin %85.71’i ebelik alanında yapılırken, %14.29’u hemşirelik alanında yapılmıştır. Sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili yapılan lisansüstü tezler 2021 yılında yapılmaya başlanmış ve %85.71’i doktora düzeyindeyken, %14.29’u yüksek lisans düzeyinde yapılmıştır. Tezlerin %100’ü deneysel araştırma desenindedir. Örneklem grupları incelendiğinde %57.14’ünü gebeler, %28.57’si öğrenciler ve % 14.29’u doğum yapan kadınların oluşturduğu belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların %100’ünde sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmıştır. Çalışmaların %28.57’si öğrenci eğitiminde yapılırken, %71.43’ü hasta eğitiminde yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tezlerde en fazla “sanal gerçeklik” anahtar kelimesi kullanılmıştır. Sonuç: Kadın sağlığı alanında sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili lisansüstü tez çalışmaları son yıllarda artmaya başlamıştır ancak tez çalışmaları ebelik alanında yoğunlaşmıştır. Hemşirelik alanında baktığımızda sadece bir yüksek lisans tezinin ve bu tezinde obstetri alanında yapılmış olması hem doktora düzeyinde hem de jinekoloji alanında tez çalışmalarında eksiklik olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Bibliyometrik Analiz, Sanal Gerçeklik 


Keywords: