BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Azize SÜNBÜL, Hale UYAR HAZAR
KADIN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KOCAGÜR ÖRNEĞİ*
 
Analitik kesitsel tipte yapılan bu çalışma ile kadın sağlığını etkileyen faktörleri Kocagür örneğinde incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, Mayıs 2017 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında, veri toplamada ‘’Tanıtıcı Bilgi Formu’’ kullanılarak, 212 kadın ile yürütüldü. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma, çıkarımsal istatistiklerden tek grup Ki-kare testi kullanıldı ve Ki-kare testinde Bonferroni düzeltmeli sütun karşılaştırmaları yapıldı. Kadınların yaş ortalamaları 30.89±10.88’dır. Kadınların %62.3’ünün ilk gebelik yaşının 18 yaşından önce olduğu, en az iki gebeliği olanların %60.5’inin iki yıldan daha kısa bir sürede tekrar gebe kaldığı, %42.6’sının dörtten fazla doğum yaptığı, %10.5’inin üçten fazla düşük yaptığı, %17.4’ünün üçten fazla kürtaj olduğu, %18 inin adetlerinin düzensiz olduğu, %32.1’inin sigara kullandığı, %25.5’inin anemisinin olduğu, %21.2’sinin kronik bir hastalığı olduğu, %85.4’ünün şiddet gördüğü, % 77.4’ünün aile içi şiddet, %71.7’sinin aile dışı şiddet gördüğü, %84.8’inin sözel şiddet, %28.8’inin fiziksel şiddet, %22.2’sinin ekonomik şiddet, %33.5’inin duygusal şiddet gördüğü, cinsel şiddet görme kısmının kimse tarafından işaretlenmediği saptandı.Yapılan bu çalışmada Kocagür’de yaşayan 15-49 yaş kadınların sağlığını ilk gebelik yaşı, gebelik sayısı, gebelik aralarında geçen süre, toplam doğum sayısı, toplam düşük sayısı, toplam kürtaj sayısı gibi doğurganlık ile ilgili faktörler, ilk adet yaşı, adet düzeni, anemi olma durumu, sigara kullanma durumu, kronik veya sistemik hastalığı olma durumu gibi doğurganlık dışı faktörlerin etkilediği sonucuna varıldı. *(Yükseklisans Tezinden Türetilmiştir)

Anahtar Kelimeler: Kadın, Sağlık, 15-49 yaş, Kocagür Örneği 


Keywords: