BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sibel POLAT OLCA
KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELEDE ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ (ŞÖNİM)
 
Kadına yönelik şiddet Türkiye ve Dünya’da günden güne artan, en önemli insan hakları ihlallerinden biridir. Türkiye’de son yıllarda “Kadına karşı şiddetin engellenmesi” kavramı toplumda önemli bir yer bulmuştur. 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” 20.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı kanunun amacı “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak ifade edilmiştir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) adı altında 6284 sayılı kanun kapsamında kurulmuştur. Bu merkezler, 6284 sayılı kanun kapsamında verilecek tedbir kararlarının takibini yapmak ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur. ŞÖNİM’ler kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin verileri toplamakta, mağdurlara sağlanacak şiddet öncesi ve sonrası hizmetleri sunmakta ve bu hizmetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Kadınlara karşı şiddet konusunda ŞÖNİM koruyucu, önleyici, zorlayıcı hapis kararının verilmesinde veri toplamakta, bilgi bankası oluşturmakta ve tedbir kararlarının sicilini tutmaktadır. ŞÖNİM’ler vasıtasıyla sunulacak destek hizmetleri arasında mağdur kadınlara barınma imkânı sağlama, geçici maddi yardım temin etme, sağlık hizmeti sunma, ilgili mercilere yönlendirme, adli yardım hizmetleri sağlama, tedbir kararı alınması için başvuru yapma yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadına şiddet, Kadına şiddeti önleme, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 


Keywords: