BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma ÖZMAYA, Nermin GÜRHAN
KADINA YÖNELİK ŞİDDET TUTUMUNUN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR META ANALİZ ÇALISMASI
 
Amaç: Kadına yönelik şiddet tutumuna çeşitli değişkenlerin (cinsiyet, aile tipi, eğitim düzeyi) etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Konu ile ilgili YÖK Tez Merkezi, Pubmed, EBSCOhost, Web of scıence ve Google Akademik, veri tabanları taranarak dâhil edilme ölçütlerine uygun cinsiyet değişkeni için 25, aile tipi değişkeni için 6, eğitim değişkeni için 17 çalışma meta analiz kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların örneklem büyüklükleri, cinsiyet değişkenine göre 10.826 birey, aile tipi değişkenine göre 3.793 birey ve eğitim değişkenine göre 7.704 bireydir. Verilerin analizinde Comprehensive Meta Analysis Ver. 2.2.064 (CMA) programı kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda cinsiyet değişkeni için araştırmaya dâhil edilen bireysel çalışmalarda yayın yanlılığı bulunmadığı görülmüştür. Rastgele etkiler modeline göre yapılan analiz sonucunda; cinsiyetin kadına yönelik şiddet tutumuna genel etkisinin (d= -1.26) geniş düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırma bulguları üzerinde araştırma karakteristik özelliklerinin etkisi incelendiğinde cinsiyet değişkeninin değerlendirildiği meta analizde, yayın türü, araştırmacının cinsiyeti, araştırmanın yapıldığı bölge , ölçek türü , örneklem grubu önemli moderatör değişkenleridir. Aile tipi değişkenine yönelik yapılan analizlerde çekirdek aile yapısına sahip bireylerin ortalama genel etki büyüklüklerinin geniş ve parçalanmış aileye göre daha yüksek olduğu (d=47.301) görülmüştür. Eğitim düzeyi değişkenine yönelik yapılan analizlerde ise, ilköğretim eğitim düzeyine sahip bireylerde genel etki büyüklüklerinin lise ve yükseköğretim eğitim düzeyine sahip bireylere göre daha yüksek olduğu (d=56.935) görülmüştür. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda kadına yönelik şiddet tutumu üzerinde cinsiyet, aile tipi ve eğitim düzeyinin etkili birer değişken olduğu görülmüştür. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın doktora tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-0932-4012)

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet Tutumu, Cinsiyet, Aile Tipi, Eğitim Düzeyi, Meta-Analiz 


Keywords: