BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kader YILDIZ, Ayşe Nur ESENDAĞ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN CİNSELLİK PARADİGMASI ODAĞINDA TOPLUMSAL SONUÇLARI
 
Şiddet herhangi bir durum karşısında mantıksal bir neden aranmaksızın gösterilebilecek aşırı bir tepkidir. Bu aşırılık kabakuvvet gösterme şeklinde açığa çıkabileceği gibi sözlü ve psikolojik tacizi de içeren olumsuz sonuçlara neden olan davranışları da kapsamaktadır. Günümüzde git gide yaygınlaşmakta olan şiddetin dünya çapında en fazla etkilediği grup kadınlardır. Şiddet eyleminin kadın sağlığına yönelik olumsuz etkileri görülmektedir. Bu olumsuz etkiler cinsel sağlık ve üreme sağlığı açısından ele alındığında ataerkil kültür yapısında cinsel istismarın yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Kadına yönelik cinsel şiddet, cinsel yolla bulaşan hastalıklara, istenmeyen gebeliklere, gebelik komplikasyonlarına, düşüklere ve vajinismus gibi psikolojik cinsel rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu durum erkek egemen toplum yapısının kadın ve kadınlık algısı üzerinde belirleyici rol oynadığı düşüncesini güçlendirmekte ve kadınların hayata bakışını, sosyal hayattaki davranış şekillerini ve benlik algılarını etkilemektedir. Toplumsal perspektiften baktığımızda cinsel ilişki örüntüleri ahlaki değerler ile bağlantılı görülmektedir. Bu ahlaki değerlere aykırı şekilde yaşanan cinsel ilişkiler kadının toplumdan dışlanmasına ve yaygın söylemler aracılığıyla damgalanmasına neden olmaktadır. Bu dinamik oluştuğunda toplumsal eylem kadınların hayatına mal olacak şekilde harekete geçebilmektedir. Tüm bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda kadına yönelik şiddetin bireysel bir eylem olmaktan çıkıp, toplumsal bir yıkıma neden olduğu açıkça görülmektedir. Toplumun en küçük yapı taşı sayılan aile sağlığı kadın sağlığı ile birlikte ele alınmalıdır. Kadının sağlığının korunamadığı ailede özellikle çocuklar için bütüncül bir iyiliğin sağlanamayacağı açıktır. Bu nedenle toplum yapısının korunması ve devamlılığının sağlanması adına kadına yönelik şiddetin önlenmesi elzemdir. Bu konuda varolanlara ek olarak hukuki tedbirler alınabileceği gibi, mikro sosyal sistemlerden makro sosyal sistemlere yayılan bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının toplumsal refahı arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, Toplum, Cinsellik 


Keywords: