BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra Sabancı BARANSEL, Kamile Esin TAŞDEMİR
KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE CİNSEL MİTLERE İNANMA DÜZEY VE FLÖRT ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma, kadınların kişilik özellikleri ile cinsel mitlere inanma ve flört şiddeti tutumu arasındaki ilişkisi belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma tanımlayıcı ve ilişkisel nitelikte yapıldı. Arayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini Google Formlar aracılığıyla Aralık 2023- Şubat 2024 tarihleri arasında sosyal medya grup ve platformlarından gönüllü olarak ulaşılabilen kadınlar oluşturdu. Araştırmaya katılmayı kabul eden 410 kadınla araştırma tamamlandı. Google formların ilk sayfasında katılımcıların onamları alındığı, veriler yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak; Kişisel Bilgi Formu, Zilbelgerl Cinsel Mitler Ölçeği (ZCMÖ), Beş Faktör Kişilik Modeli (BFKÖ), Flört Şiddeti Tutum Ölçeği (FŞTÖ) ile toplandı. Araştırmada kadınların ZCMÖ toplam puan ortalaması 69.64±14.59, FŞTÖ toplam puan ortalaması 56,41±9.76 olduğu belirlendi. Ayrıca, ZCMÖ ile kişilik özellikleri alt boyutları olan dışa dönüklük ve yeniliğe açıklık arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=-0,128, r=-0,107; p<0,05). FŞTÖ ile kişilik özellikleri alt boyutları olan uyumluluk ve sorumluluk arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=-0,209, r=-0,154; p<0,05). Aynı zamanda ZCMÖ ve FŞTÖ arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=0,395; p<0,05). Elde edilen bulgulara göre; dışa dönüklük ve yeniliğe açıklık kişilik özelliklerine sahip kadınlar ile cinsel mitlere inanma düzeylerinin daha düşük, uyumluluk ve sorumluluk kişilik özelliklerine sahip kadınların daha yüksek flört şiddetini desteklemeyen tutum gösterdikleri söylenebilir. Bununla birlikte cinsel mitler tutumu yüksek olan kişilerin aynı zamanda flört şiddetine karşı olduğu söylenebilir. ORCID NO: 0009-0004-5347-3263

Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, Cinsel Mitler, Flört Şiddeti, Ebelik 


Keywords: