BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem ÖZTEN, Zümrüt BİLGİN
KADINLARIN SOSYO-DEMOGRAFİK VE OBSTETRİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışmada, kadınların sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri ile çocuk sahibi olma motivasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Tanımlayıcı türdeki çalışma Mayıs 2021 – Ağustos 2021 tarihleri arasında bir kamu hastanesinde gebelik tanısı almamış olan ve gebe olmayan 18 – 49 yaş gurubundaki 185 (n= 185) kadının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların %38,9’u 18-29 yaş aralığında %67,0’ının üniversite/lisansüstü mezunu, %73’ünün çalışmadığı, %72,4’ünün geliri giderine eşit olduğu belirlenmiştir. Üniversite ve üzeri mezunu olan kadınların çocuk sahibi olma motivasyonları ölçeği toplam puanları ilkokul ve ortaokul mezunu olan kadınlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kadınların %90,7’sinin ilk gebeliğinin 18-29 yaşları arasında gerçekleştiğini, ilk gebeliği 18-29 yaşları arasında olan kadınların olumlu ölçek alt boyut puanlarının ilk gebeliği 30-39 yaşlarında olan kadınlara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuştur(p<0.05). Kadınların %11,4’ünün plansız/istenen gebelik geçirdiği, %16,2’sinin bir defa istemsiz düşük yaptığı, %40’ının iki ve üzeri çocuğu olduğunu, %34,1’inin en son gebeliğinin üzerinden en az üç yıl geçtiğini ifade etmiştir. Kadınların %38,4’ü ise doğum kontrol yöntemi kullanmıyorken, %41,6’sı çocuk yapmak istediğini, %58,4’ü ise çocuk yapmak istemediğini ve %39,5’i yeterli çocuk sayısı nedeniyle gebelikten kaçınmak istediğini ifade etmiştir. Tartışma ve Sonuç: Çalışmada kadınların eğitim düzeyi, çalışma durumu, ilk gebelik yaşı, çocuk sayısı parametreleri çocuk sahibi olma motivasyonlarını etkilemiştir. Kadınların üreme sağlığının korunması için doğurganlık motivasyonu ve gebelikten kaçınmasını etkileyen faktörlerin bilinmesi çok önemlidir. (Bu çalışma 1.sırada yer alan İrem Özten adlı yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bu çalışmada Sağlık Bilimleri Enstitü Onayı, Etik Kurul Onayı, Kurum İzni ve Ölçek Kullanım İzni Alınmıştır.)

Anahtar Kelimeler: Çocuk Yapma İsteği, Gebelikten Kaçınma, Obstetrik Özellikler, Çocuk Yapma Motivasyonu 


Keywords: