BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra Nur USLU, Nuriye ERBAŞ
KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ile kadına şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma Şubat- Haziran 2023 tarihleri arasında bir ilde bulunan aile sağlığı merkezlerinde yapılmıştır. Araştırmada olayın görülme sıklığı, Yalçın’ın 2014 yılında yaptığı çalışmaya göre %37 olarak belirlenmiştir. Güven düzeyi 0.95, tolerans değeri 0.05 alınarak minimum örneklem büyüklüğü 358 olarak hesaplandı. Araştırmada küme örnekleme yöntemiyle il merkezindeki ilçelerde 52 aile sağlığı merkezinden %20 temsil oranı ile 10 aile sağlığı merkezi seçilmiştir. Araştırma kriterlerini karşılayan (Evli olması, 18-49 yaş aralığında olması, Cinsiyeti kadın olması) 360 evli kadınla çalışma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, TCRTÖ (Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği) ve EKYŞTÖ (Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 38,25±7,721 ve evlenme yaş ortalaması 20,86±3,053 olarak bulunmuştur. Kadınların %38,60’ı ilköğretim mezunu, %70,60’ının çalışmadığı ve %67,50’sinin gelirinin giderine eşit olduğu saptanmıştır. %56,10’unun 16 yıl ve üstü evli olup, %54,70’ inin görücü usulü evlendiği ve %92,80’inin çekirdek aileye sahip olduğu görülmüştür. Kadınların evlilikte eşinden şiddet görme durumunda %88,90’ının şiddet görmediği saptanmıştır. Kadınların %42,80’inin 2 tane çocuğu olduğu belirlenmiştir. Kadınların TCRTÖ puan ortalaması 145,98±19,172 ve EKYŞTÖ puan ortalaması 28,73±4,602 olarak bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizinde TCRTÖ ve EKYŞTÖ puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Evli kadınların şiddete yönelik tutumlarının toplumsal cinsiyet rol tutumları arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Günümüzde kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumların çok fazla görülmesi nedeniyle daha fazla örneklem ve farklı gruplara yapılmalıdır. ORCID NO: 0000-0002-4081-0222, 0000-0001-9141-2382

Anahtar Kelimeler: Evli bireyler, Toplumsal cinsiyet, Kadına şiddet 


Keywords: