BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

F. Güllü HAYDAR, Reha ÖZGÜVEN
MEMENİN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEME KANSERİ ARASINDAKİ KORELASYON (DÖRT YILLIK İZLEM - UZMANLIK TEZİ)
 
Fibrokistik meme hastalığı dünya çapında milyonlarca kadında teşhis edilen, en yaygın iyi huylu meme hastalığı türüdür.Meme kistlerinin prognozu,altta yatan lezyonun etiyolojisine bağlı olarak değişir. Katı bileşen içermeyen ve aspirasyonla çözülen basit kistler, tamamen iyi huyludur, oysa katı bileşenlere sahip ve /veya aspirasyondan sonra tekrarlama eğiliminde olan kistler ise maligniteyi yansıtabilirler.Atipik kistlerden alınan sıvının sitolojik değerlendirmesi olmalıdır.Atipik sitopatolojiye sahip kistler ve intrakistik katı görünüme sahip olan kistler için tekrar cerrahi endikasyon vardır. Kesin tanıya yönelik patolojik incelemelerde fibrokistik değişikliklerle (FKD) birlikte,epitelyal proliferasyon(prolifere olan hücre sayısı ile birlikte)ve atipik hiperplazinin iyi değerlendirilmesi ve hekimlerin bilgilendirilmesi,hastanın prognozu ve tedavinin başarısı açısından önemlidir. Kanseröz lezyonu olan vakaların retrospektif icelemesinde FKDin yüksek oranda görülmesi uyarıcı olmalıdır.METOD:1996-2000 yılları arasında Sağ.Bak.Ankara Eğitim ve Araştırma hast.de yapılan çalışmamızda hastalar 2 grupta incelendi. 1.grupta:aynı yıllarda memede kitle tanısı ile 3.Genel Cerrahi Polikliniğine başvuran 250 hasta prospektif olarak, 2.grupta:1.2.3. Genel Cerrahi Kliniklerinde meme ca tanısı ile opere edilen 47 hasta retrospektif olarak incelendi. Prospektif grupta 250 hastanın tamamına meme biyopsisi yapıldı(218 hastaya eksizyonel biyopsi,28 hastaya insizyonel biyopsi,2 hastaya ince iğne aspirasyon biyosisi,2 hastaya ultrason eşliğinde işaretleme yöntemini takiben insizyonel biyopsi )yapıldı. 207 hastada FKD saptandı.FKD ğe sahip 2 hastada atipik olmayan proliferasyon tespit edildi.4 yıllık izlem sonunda 207 hastanın hiçbirinde malignensi gelişmedi. Retrospektif taranan 47 meme ca.lı hastanın 30 unda FKD mevcutu ve bu iki hastanın daha önceden yapılan meme biyopsilerinde epitelyal hiperplazi de saptanmıştı.Olgulardan biri 1.5 diğeri 2 yıl sonra meme ca.tanısı ile opere edilmişlerdi.retrospektif taramamızdaki FKD sahip meme kanserli iki hastanın risk analizleri istatistiksel olarak olgu sayısının yetersiz görülmesinden dolayı yapılamamıştır.Literatür verileri incelendiğinde FKD bulunan hastalarda %30 a varan oranlarda epitelyal proliferasyon saptanmıştır.Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda belirtildiği üzere epitelyal proliferasyon malignite riski taşıyacağından gerek hastaları izleyen hekimlerin,gerekse spesmenleri değerlendiren patologların bu konuda hassas ve dikkatli olmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: fibrokistik değişiklik,meme kanseri, hücre proliferasyonu 


Keywords: