BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÖZER ÖZCAN
MENAPOZUN RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI KALINLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Çalışmamızın amacı üreme çağındaki ve menapozdaki kadınlarda retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlıklarını karşılaştırarak menapozun RSLT üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmaya üreme çağındaki 20 kadının 20 gözü ve 20 postmenopozal kadının 20 gözü dahil edildi. Hastaların tümüne rutin oftalmolojik muayene uygulandı. Hastaların tümünün göz ve görme muayeneleri doğaldı. Spectral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) cihazı (Optovue, Fremont, CA) ile RSLT kalınlıkları Süperotemporal (ST), Süperonazal (SN), Temporal-üst (TÜ), Nazal-üst (NÜ), temporal-alt (TA), nazal-alt (NA), inferotemporal (IT), inferonazal (IN) olmak üzere 8 kadranda incelendi ve menapozda olan ve olmayan kadınların ölçümleri birbiriyle karşılaştırıldı. Gruplar arasında yaşlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.02). Bu sebeple karşılaştırılan parametreler açısından yaşa göre düzeltilmiş istatistiksel sonuçları sunduk. Aksiyel uzunluk ve göz içi basınç değerleri arasında gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0.322 ve p=0.564). Gruplar arasında ST, SN, TÜ, NÜ, TA, NA, IT, IN kadranlarında RSLT kalınlıkları arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.440, p=0.142, p= 0.230, p=0.245, p=0.379, p=0.755, p=0.289, p=0.303). Bu çalışmada, yaşa göre düzeltme yapıldıktan sonra üreme çağındaki ve menapozdaki kadınlar arasında hiçbir kadranda RSLT kalınlığı değerlerinde anlamlı bir fark bulunmadı. Buna göre RSLT kalınlıkları menapozla beraber azalan östrojen seviyesinden etkilenmemektedir. Bu duruma azalan östrojenle beraber azalan nöroprotektif etkinin menapozla beraber artan testesteronun etkisiyle dengelenmesi yol açmış olabilir. ORCID NO: 0000-0001-6143-6041

Anahtar Kelimeler: retina sinir lifi tabakası, optik koherens tomografi, menapoz, optik disk 


Keywords: