BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zülal DAVAN, Ayla YILDIZ
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE “ÇOCUKLARLA FELSEFE” YAKLAŞIMI
 
Erken çocukluk eğitiminde yeni yaklaşımlar önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklarla felsefe yaklaşımı, erken çocukluk döneminden itibaren bireylerin sistematik ve akılcı bir şekilde düşünme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimi ile çocuklarla felsefe yaklaşımı arasındaki etkileşim imkanlarına dikkat çekmektir. Çocuklarla felsefe yaklaşımı, erken çocukluk dönemine uygun bir şekilde verilen eğitimle çocukların felsefi bakışı kazanabilecekleri anlayışını temele alarak çocukların sorgulama, akıl yürütme, gerekçelendirme, iletişim etkileşim sonucu anlam çıkarma, anlamlar arası ilişki kurma, yaratıcı olma gibi beceriler üzerine kurulan bir yaklaşımdır. Bütün insanlar dünyaya merak ve bilme isteği ile gelirler. Erken çocukluk döneminde daha fazla görülen bu isteğin baskılanmaması ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çocukların keşfetmek, anlamak istemek ve öğrenmek konusunda doğal bir eğilimleri mevcuttur. Bu eğilim küçük yaşlardan itibaren başlayarak yaşam boyunca devam etmektedir. Keşfederek öğrenme okul öncesi eğitim programı için önceliklidir. Çocuklarla felsefe yaklaşımının temeli de merak duygusu ve keşfederek öğrenmeye dayanmaktadır. Okul öncesi eğitim programlarının temel özellikleri dikkate alındığında çocuklarla felsefe yaklaşımı ile ortak yönleri olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitim programının eklektik yapısından dolayı gereksinimleri karşılamak için farklı öğrenme kuram ve modellerinden yararlanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarla felsefe yaklaşımını tanıtan eğitimleri yaygınlaştırmaya başlamıştır. Okul öncesi öğretmenlerine çocuklarla felsefe yaklaşımı hakkında hizmet içi eğitim verilerek bu yaklaşım okul öncesi eğitimde kullanılmalıdır. Sonuç olarak günümüzde 21. yüzyılın gereksinim duyduğu eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik gibi becerileri kazandırmak adına okul öncesi eğitiminde çocuklarla felsefe yaklaşımına daha çok yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, Çocuklarla Felsefe Yaklaşımı 


Keywords: