BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÖZER ÖZCAN
ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMININ KOROİDAL KALINLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Çalışmamızın amacı kombine oral kontraseptif (KOK) kullanımının koroidal kalınlık üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmamıza KOK kullanan (en az bir yıldır 3mg drospirenon ve 0.03mg ethinilöstradiol formunda ) ile onlarla yaş açısından eşleştirilmiş 25 adet sağlıklı ve KOK kullanmayan erişkin kadın dahil edilmiştir. Spectral-Domain Optik Koherens Tomografi kullanılarak koroid kalınlıkları subfoveal bölge (subfoveal koroid kalınlığı (SFKK)), foveaya nazalden 1500 μm (nazal koroid kalınlığı (NKK) ve foveaya temporalden 1500 μm (temporal koroid kalınlığı (TCT)) uzaklıkta olmak üzere üç noktada ölçülmüş ve iki grubun ölçümleri birbiriyle kıyaslanmıştır. Tüm çekimler adet döngüsünün ilk 3 gününde yapılmıştır. KOK kullanan gruptaki kadınların ortalama yaşı 27.926.60iken, kullanmayan gruptaki kadınları ortalama yaşı 26.847.87idi. Aksiyel uzunluk ve Sferik ekivalan arasında gruplar arasında anlamlı fark yoktu (tümü için p0.05). Ortalama SFKK, NKK ve TKK değerlerleri KOK kullanan grupta sırasıyla 266.2823.79, 213.5643.62, 231.2459.70 μm olarak ölçülürken kullanmayan grupta 310.1636.23, 244.2452.89, 291.7255.01 μm olarak ölçülmüştür . Buna göre ortalama SFKK, NKK, ve TKK değerleri KOK kullanan grupta kullanmayan gruba göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. (p0.001, p=0.03, ve p=0.001 sırasıyla). Çalışmamamızda KOK kullanan kadınlarda kullanmayan kadınlara göre koroidin inceldiğini bulduk. Koroid gözün sinir tabakası olan retinanın dış 1/3 kısmının beslenmesinden sorumlu çok kanlanan bir yapıdır. İncelmesi koroidal ve retinal iskemi göstergesi olabilir. Bu nedenle KOK kullanan kadınlar göz sağlığı ve damarsal patolojiler yönünden sıkı takip edilmelidir. ORCID NO: 0000-0001-6143-6041

Anahtar Kelimeler: Kombine oral kontraseptif, koroidal kalınlık, optik koherens tomografi 


Keywords: