BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müjgan KAYA TUNA, Ramazan DANSUK
POSTMENOPOZAL KADINLARDA KONJUGE ÖSTROJEN , MİKRONIZE ÖSTRADIOL VE TRANSDERMAL ÖSTROJENIN KAN LIPID DÜZEYLERI ÜZERINE ETKISI
 
Özet: Reproduktif dönem boyunca kadınlar koroner arter hastalığından korunurlar. Ancak menopoz sonrası ise plazma total kolesterol ve LDL kolesterol yükselmesi, HDL kolesterol oranının düşmesi sonucunda koroner kalp hastalığı riskini artmaktadır. Çalışmamızda hormon replasman tedavisi (HRT) tedavisi olarak oral konjuge östrojen, mikronize östradiol ve transdermal östrojen verilen toplam 120 menopoz hasta olgusunda ilaç tedavisi öncesi ve tedaviden 6 ay sonraki lipid profilleri değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza 01.07.2001-31.12.2001 tarihleri arasında Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği menopoz polikliniğine başvuran hastalardan HRT tedavisi için mutlak kontrendikasyonu olmayan toplam 120 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların yaş, menopoz süresi ve vücut kitle endeksleri (VKI) açısından fark yoktu. 40 olguya devamlı günlük oral konjuge östrojen 0,625mg/dl (Premarin) ; 40 olguya devamlı mikronize östradiol 2 mg/dl (Estrofem) ve 40 olguya da devamlı günlük 50µg salınımlı transdermal östrojen (Climara) haftada bir kez olmak üzere şeklinde ilaç düzenlemesi yapıldı. Olguların lipid profilleri ilaç tedavisi başlamadan önce ve 6 aylık ilaç kullanımı sonrası bakıldı. Çalışmamızda HRT tedavisi öncesi ve sonrası HDL kolesterol, total kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserid parametrelerinde değişiklikler olmakla birlikte sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Bunun sebebi vaka popülasyonunun küçük sayıda olmasından ve olgularımızın özelliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmüştür Kesin değerlendirme için daha kapsamlı epidemiyolojik çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Hormon Replasman Tedavisi, Lipit Profili 


Keywords: