BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve GENCO, Mehmet GENCO, Fisun VURAL
PRİMER RETROPERİTONEAL HİDATİK KİST
 
Kist hidatik hastalığı Echinococcus granulosus paraziti tarafından oluşturulan bir has-talıktır. Kist hidatik sıklıkla karaciğer ve akciğerde yerleşmektedir. Hidatik kist cerrahi işlem-lere sekonder olarak ekim yoluyla da görülebilir. Özellikle primer retroperitoneal yerleşimli kist hidatik vakalar nadir görülmektedir. Kırk üç yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Tüm abdomen MR raporunda: batın sol orta kadranda145x115 mm ebatında, komplike kistik kitle lezyonu görünüm öncelikle kistik overyan kitle lehine değer-lendirilmiştir uterusa doğru uzanım gösteren tubuler görünüm mevcuttur. (hidrosalpinks? ) şeklindeydi. Operasyonda retroperitoneal yerleşimli, kistik lezyon pelvik taban ve retroperi-tona dens yapışık izlendi, kistin tabanı keskin ve künt diseksiyonla serbestleştirilirken kist ruptüre oldu. Kist hidatik ile uyumlu içerik izlendi batın içerinde soft dren koyuldu. Dren postop 2. günde çekildi. Histopatolojik tanısı: hidatik kist olarak raporlandı. Hidatik kist ül-kemizde endemik bir hastalık olup atipik lokalizasyonalrda yerleşimleri de görülmektedir, ba-tıniçi kitlelerin ayırıcı tanısında akılda bulunmalıdır. ORCID NO: 0000-0002-1777-7380

Anahtar Kelimeler: Kist, Hidatik, Retroperitenoal, Kitle, Over Kitle 


Keywords: