BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fadime ÜSTÜNER TOP, Çağla YİĞİTBAŞ, Pınar CANTÜRK, Fatma YÜKSEL
SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE İZLEM FONKSİYONLARININ ANNE BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ
 
Amaç: Perinatal süreçte güvenli bağlanmanın sağlanması anne ile bebeğin yaşamını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bir biçimde sürdürmesi için oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı; ebe ve hemşirelerin sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının anne bebek bağlanmasındaki etkinliğini tespit etmektir. Metod: Çalışma; yarı deneysel tipte olup Türkiye’de bir il merkezinde bulunan Eğitim Araştırma Hastanesinde 01.11.2017-30.12.2018 tarihleri arasında tüm etik ve resmi izinler alındıktan sonra yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü için power analizi sonrasında araştırmaya deney grubu 45, kontrol grubu 45 kişi olacak şekilde 90 kişi dâhil edilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik, sağlık ve gebelik öyküleri bağımsız değişken, Prenatal ve Meternal Bağlanma ölçekleri ise bağımlı değişkendir. Her iki gruba ilk karşılaşmada ön test olarak prenatal bağlanma ölçeği uygulanmıştır. Sadece deney grubundaki gebelere dört kez perinatal sürece ilişkin olan eğitim sağlık personeli tarafından verilmiştir. Doğumdan bir ay sonra her iki gruba son test olarak maternal bağlanma ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı, karşılaştırıcı, ilişki arayıcı analizler yapılmış ve p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada prenatal bağlanma ölçeği puan ortalamasının hem deney hem de kontrol grubunda yüksek olduğu ve gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Maternal bağlanma ölçeği puan ortalaması ise her iki grupta ölçek puan ortalamasının üzerindedir ancak sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının uygulandığı grubun puanı diğer grubunkinden anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.05). Sonuç: Çalışmada sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının anne bebek bağlanmasına oldukça önemli düzeyde katkı sağladığını tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Danışmanlığı, İzlem, Prenatal Bağlanma, Maternal Bağlanma 


Keywords: