BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap Mutlu ÖZÇELİK OTCU
SEZARYEN SONRASI SİGMOİD KOLON VOLVULUSU
 
Giriş: Kolon volvulusları, kısa sürede tanı konulup uygun tedavi gerektiren aksi halde yüksek oranda morbidite ve mortalite ile sonuçlanan bir akut batın sebebidir. En sık sigmoid kolonda gelişir. Olgu: 38 yaşında yedinci gebelik ve dördüncü sezeryanı olan hasta mükerrer sezaryen tanısı ile kliniğimizde opere edildi. Operasyon sonrası hastanın 72 saate kadar gaz-gaita çıkışı olmaması, bulantı-kusma ve karında şişkinlik şikayeti olması üzerine yapılan fizik muayenesinde batında hassasiyet pozitif, defans pozitif, rebound pozitif idi. Akut batın ön tanısı ile ayakta direkt batın grafisi (ADBG) ve tüm batın ultrason istendi. ADBG’de hava-sıvı seviyesi, tüm batın ultrasonda batın sol alt kadranda en geniş yerinde 33 mm çapa ulaşan genişlemiş barsak ansları (ileus?) ile uyumlu görünüm tespit edildi. Bunun üzerine kontraslı tüm batın bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Tomografi sonucunda çekumda, çıkan kolonda ve transfers kolon anslarında belirgin dilatasyon olması (en geniş yerinde 8 cm) ve genişlemiş barsak anslarında hava sıvı seviyesi görülmesi üzerine ileus ön tanısı ile genel cerrahi görüşü alındı. Genel cerrahi tarafından yapılan muayene sonucunda akut batın düşünülerek operasyon kararı alındı. Yapılan operasyonda sigmoid kolonun mezosu etrafında torsiyone olduğu (sigmoid kolon volvulusu) izlendi ve torsiyone olan segment detorsiyone edildi. Operasyon sonrası erken dönem ve/veya geç dönem komplikasyon gelişmedi. Sonuç: Bizim olgumuzda olduğu gibi sezaryen sonrası gaz-gaita çıkışı olmayan ve fizik muayenesinde akut batın bulgusu olan olgularda volvulus tanısı da akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sezeryan, Akut batın, Volvulus, Sigmoid kolon 


Keywords: