BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Rukiye DEMİR DİKMEN, Aycan ŞAHİN
SHMYO ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI PREMENSTRUAL SENDROM VE COVİD-19 KORKU DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, Covid-19 salgınında SHMYO öğrencilerinin yaşadıkları premenstrual sendrom semptom bulgularının COVİD-19 korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı, desende yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini bir kamu üniversitesinin SHMYO kız öğrencileri oluştururken, çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve veri toplama esnasında ulaşılabilen 493 kız öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ)” ve “COVID-19 Korku Ölçeği ” ile toplanmıştır. Öğrencilerin PMS֒den aldıkları toplam puanın 131,649 (±38,172) olduğu ve PMS yaşadıkları belirlendi. Öğrencileri %0.4’ünün PMS yaşamadığı, %22.9’unun hafif düzeyde PMS yaşadığı, %56.7’sinin orta düzeyde PMS yaşadığı ve %20’sinin ise şiddetli düzeyde PMS yaşadığı belirlendi. Covid-19 Korkusu Ölçeği’nden aldıkları toplam puanın 14,632 (±6,123) olduğu, hastalığa ilişkin korku düzeylerinin düşük olduğu belirlendi. Sürekli yaşanılan ilk 5 semptomun ise %37.1 sinirli hissetme, %32.3 olaylara aşırı tepki gösterme, %28.0 sinirlerin gerildiği ve %27.8 can sıkıntısı şeklindedir. Öğrencilerin mezun oldukları lise ve okudukları bölüm ile PMS arasında anlamlılık bulundu. Bekar olanlar ve 2. Sınıfta okuyanların önemli olmayan düzeyde daha fazla PMS yaşadığı saptandı. Annesi çalışan öğrencilerin PMS ve COVID-19 Korku düzeylerinin daha yüksek olduğu ancak istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlendi. SHMYO öğrencilerinin çeşitli düzeylerde PMS yaşadıkları belirlendi. Ancak öğrencilerin yaşadıkları premensrual semptomlar üzerinde COVID-19 Korkusunun etkili olmadığı saptandı. Öğrencilerin yaşadıkları COVID-19 korku düzeylerinin düşük olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: ÖĞRENCİ, PREMENSTRUAL SENDROM, COVID-19 


Keywords: