BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Didem GÜL SARITAŞ, Volkan ÜLKER
SMEAR SONUCU ASCUS OLUP KOLPOSKOPİDE ANORMAL BULGU SAPTANAN HASTALARIN KOLPOSKOPİK ÖRNEKLEME SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Servikal kanserlerin %80 – 90‘ını skuamöz hücreli kanserler oluşturmaktadır. Servikal kanser taramasının amacı servikal kanser kaynaklı mortalite ve morbiditeyi önlemektir. İdeal tarama tekniği invaziv kansere ilerleme olasığı olan prekürsör (öncü) lezyonları tanımlayabilmelidir. En sık sitolojik bozukluk önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hücrelerdir (Atypical Sguamous Cells Undetermined Significance - ASCUS).Çalışmanın amacı; kolposkopik inceleme ve kolposkopik örneklemenin premalign lezyonları saptamadaki etkinliğinin belirlenmesi ve ASCUS sitolojili hastalarda servikal neoplazi saptanma sıklığı ile premenopozal ve postmenopozal grupta servikal intraepitelyal lezyon görülme sıklığının gösterilmesidir. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji polikliniğine Nisan 2002- Haziran 2012 tarihleri arasında şikayetle veya şikayetsiz, kontrol amacıyla gelen hastalara uygulanan pap smearlerin arasından sonucu ASCUS olan ve dış merkezlerden smear sonucu ASCUS olduğu için kliniğimize refere edilen hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 1375 ASCUS’ lu hastanın 702 tanesine çeşitli nedenlerle (anormal/yetersiz kolposkopik bulgu gibi ) kolposkopik inceleme altında servikal biyopsi ve/veya endoservikal küretaj olmak üzere örnekleme yapılmış olduğu görüldü. Bu 702 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Kolposkopik örnekleme (servikal biyopsi ve/veya ECC) sonuçları kıyaslandığında CİN 1 oranı (p > 0,05) ile CİN 2-3 oranı (p > 0,05) menopozda olan ve olmayan grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Kolposkopi eşliğinde yapılan kolposkopik örnekleme (servikal biyopsi ve/veya ECC) patoloji sonuçları tedavi için kullanılan eksizyonel yöntem (LEEP ve konizasyon) patoloji sonuçları ile karşılaştırıldı. Sonuçların % 54,9 unda kolposkopik örnekleme sonucu ile eksizyonel yöntem sonuçları arasında anlamlı uyumluluk olduğu görüldü (p < 0,05). Anormal kolposkopik bulgu sayısı ile servikal lezyonun derecesi arasındaki korelasyona bakıldığında patolojisi normal ve kronik servisit olan hastalarla patolojisi CIN1 ve CIN1 üstü lezyon olan hastalar karşılaştırıldığında anormal kolposkopik bulgu sayısı CIN1 ve CIN1 üstü lezyonlarda anlamlı (p < 0,05) olarak daha yüksekti. Şüpheli smear sonucu ile gelen hastalara lezyonun ağırlığı düşük de olsa, gereken önem verilmeli, ASCUS smear sonuçlu hastalarda %15-25 oranında displazi saptandığı unutulmamalıdır. (Bu çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışmada ilk sırada ismi olan yazar tarafından yapılan uzmanlık tezinden üretilmiştir). Anahtar kelimeler: ASCUS, kolposkopi, CIN

Anahtar Kelimeler: ASCUS, Kolposkopi, CIN 


Keywords: