BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hamide ZENGİN, Öznur TİRYAKİ, Nursan ÇINAR
TEK BAŞINA EMZİRMEDE SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu çalışma, Tek Başına Emzirmede Sosyal Destek Ölçeği’nin (TESDÖ) Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya gerekli izinler alındıktan sonra başlanmıştır. Araştırmanın örneklemini bir eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk hastalıkları polikliniğine başvuran bir (n: 156) ve üç (n: 169) aylık bebeklerin anneleri oluşturmuştur. Veriler SPSS 25.0 ve Amos 22.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Geçerlik çalışmalarında; kapsam geçerliği, açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenirlik analizinde; Cronbach Alfa katsayısı, test-tekrar test için Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC) hesaplanmıştır. AFA’da Kaiser Meyer Olkin değeri, bebeği bir aylık olan anne örnekleminde 0.838, üç aylıkta ise 0.892 olarak bulunmuştur. Bir aylık anne örnekleminde AFA sonucunda dört faktörlü bir yapı (0.612-0.895 arasında faktör yükü), üç aylık grupta ise üç faktörlü (0.514-0.907 arasında faktör yükü) bir yapı elde edilmiştir. DFA sonucunda uyum indeks değerleri bir aylık grupta χ²/sd: 2.746 (p=0.000), GFI 0.841, CFI 0.888, TLI 0.857 ve RMSEA 0.107, üç aylık grupta χ²/sd: 2.227 (p=0.000), GFI 0.876, CFI 0.934, TLI 0.917 ve RMSEA 0.085 olarak bulunmuştur. Güvenirlik analizi sonucunda 16 maddeden oluşan tüm ölçek için bir aylık ve üç aylık örneklem grubunda Cronbach Alfa katsayısı değerleri sırasıyla 0.906, 0.928 olarak bulunmuştur. Ölçeğin kararlılığını ölçmek için iki hafta sonra annelere ölçek tekrar uygulanmıştır. Test tekrar test sonucunda ICC, bir aylık ve üç aylık örneklemde sırasıyla 0.931, 0.934 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin, tek başına anne sütü ile beslenen, üç aylık bebeğe sahip annelerde sosyal destek düzeyini ölçmede kolaylıkla kullanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: tek başına emzirme, sosyal destek, ölçek, geçerlik, güvenirlik 


Keywords: