BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yaren ÖZKÖK, Tevhide ZİVER SARP, Gözde OKBURAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MENSTRUAL DÖNGÜLERİNE GÖRE ENERJİ VE BESİN ÖGESİ ALIMLARI İLE ANTROPMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Adet döngüsü hormonlarla kontrol edilen bir süreç olmakla birlikte foliküler, yumurtlama ve luteal olmak üzere üç faza ayrılmaktadır. Hormonal değişiklikler, adet döngüsünün her bir fazında meydana gelmekte ve beslenme alışkanlıklarını da etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmada; Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde(DAÜSBF) öğrenim gören kız öğrencilerin, menstrual döngülerinin foliküler, yumurtlama ve luteal fazlarında beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve döngüler arasında karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, Mart-Haziran 2023 tarihleri arasında DAÜSBF’de öğrenim gören, gönüllü 45 kız öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan bireyler ile teke tek, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak görüşülmüş ve gönüllü kişilere anket formu uygulanmıştır. Anket formu ile katılımcıların genel bilgileri, menstrüasyon öyküleri, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri, üç günlük besin tüketim kayıtları sorgulanmıştır. Çalışmaya katılan kız öğrencilere menstrual döngülerinin foliküler fazında, (adet kanamasından sonraki 1-4 gün), yumurtlama fazında (adet kanamasından sonraki 14.gün) ve luteal fazında (adet kanamasından sonraki 21.gün) olmak üzere üç kez anket uygulaması yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kız öğrencilerin menstruasyon fazlarına göre antropometrik ölçümleri incelendiğinde vücut ağırlığı (kg), BKI (kg/m2), vücut yağ oranı (%) ve vücut yağ ağırlığı (kg) ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmış(p<0,05). ölçümlerin folüküler fazda luteal faza göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların menstrüasyon fazlarına göre enerji(kcal), su(g), protein(g), yağ(%), karbonhidrat(g), karbonhidrat(%), lif(g), potasyum(mg), kalsiyum(mg) ve magnezyum (mg) alım miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç: Yapılan araştırmanın sonucuna göre çalışmaya katılan bireylerin menstrual döngüleri arasında özellikle folüküler fazda enerji ve besin öge alımının diğer fazlara göre daha yüksek olduğu ve bu durumun antropometrik ölçümlere de yansıdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Mensrual Döngü, Antropometrik Ölçüm 


Keywords: