BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehpare TEMİN DÖNDÜ, Nilüfer TUĞUT
ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARIN OLUMLU ÇOCUKLIK YAŞANTILARI İLE YAŞAM VE CİNSEL DOYUM ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu araştırma üreme çağındaki kadınların olumlu çocukluk yaşantıları ile yaşam ve cinsel doyum arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Araştırmanın tipi tanımlayıcı olup, örneklemi Doğu Anadolu bölgesinde bir üniversite hastanesinde çalışan, üreme çağındaki 350ebe ve hemşire oluşturmuştur. Veriler;Kişisel Bilgi Formu, Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği (OÇYÖ), Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ve Yeni Cinsel Doyum Ölçeği(YCDÖ) ile toplanılmıştır.Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistiksel veri değerlendirme programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi ise p<0,05 olarak alınmıştır. Bulgular:Kadınların %56,3’ünün 41-50 yaşlarında olduğu, %40,3’ünün 11-20 yıllık evli ve %72,3’ünün anlaşarak evlendiği bulunmuştur. Kadınların %53,4’ünün anne ve babasının hoşgörülü ve güven verici olduğu, %73,4’ünün anne ve babası ile cinselliği çok rahat/rahatkonuşamadıkları belirlenmiştir. YCDÖ ben-merkezli alt boyut ortalaması 31,93±9,80, eş-partner/cinsel aktivite merkezli alt boyut ortalaması 33,87±9,83, YCDÖ toplam puan ortalaması 65,80±19,07’dir. OÇYÖ puan ortalaması 76,53±21,87, YDO puan ortalaması 14,67±4,68’dir.Ben merkezli alt boyutu ile YCDÖ, OÇYÖ ve YDÖ puanı arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Eş-partner/cinsel aktivite merkezli alt boyutu ile YCDÖ toplam puanı arasında pozitif yönlü yüksek, OÇYÖ ve YDÖ toplam puanı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde, anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05).YCDÖ toplam puanı ile OÇYÖ ve YDÖ puanları arasında pozitif yönlü düşük düzeyde, anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Sonuç:Kadınların çocukluk yaşantılarının olumlu, yaşam doyum ve cinsel doyum düzeylerinin yüksek olduğu; bunun yanında eşlerinin cinsel doyum düzeylerinin ise kendilerine göre daha yüksek olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.Kadınların cinsel doyumları ile OÇY ve YD arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Doyum, Çocuk, Çocukluk Yaşantısı, Kadın, Yaşam Doyumu 


Keywords: