BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semiha YENİŞEHİR, İlkim ÇITAK KARAKAYA
ÜRİNER İNKONTİNANSTA TELEREHABİLİTASYON UYGULAMALARI: LİTERATÜR ANALİZİ
 
Giriş ve amaç: Telerehabilitasyon bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak uzaktan rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasıdır. Son yıllarda telerehabilitasyon teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler telerehabilitasyon işbirliği ile rehabilitasyon sürecinin ele alınması fırsatını önemli hale getirmiştir. Bu çalışma telerehabilitasyonun üriner inkontinans (Üİ) alanında uygulanmasıyla ilgili araştırmaların derlenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Nisan 2022 tarihine kadar Pubmed, Google Scholar, Science Direct veri tabanlarından “üriner inkontinans; kadın sağlığı; telerehabilitasyon; teletıp; telerehabilitasyon teknolojileri; pelvik taban disfonksiyonu; pelvik taban rehabilitasyonu” ve “urinary incontinence; women’s health; telemedicine; telerehabilitation; telerehabilitation technologies; pelvic floor dysfunction; pelvic floor rehabilitation” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Araştırmalar yayın yılı, metodoloji, populasyon, telerehabilitasyon uygulaması ve sonuçları açısından incelenmiştir. Bulgular: Konuya ilişkin 11 araştırmanın tamamı son 10 yılda yayımlanmıştır. Araştırmaların %45.5’inin randomize kontrollü, %18.2’si mobil uygulama geliştirme ve validasyonu, %9.1’i fizibilite çalışması ve %9.1’i vaka serisi çalışması olduğu görülmüştür. Araştırmaların %45.5’i mobil uygulama, ve %18.2’si internet tabanlı uygulama, %18.2’si cihaz gelişimi, %9.1’i oyun ve %9.1’i sanal gerçeklik uygulamalarından oluşmaktadır. Araştırmaların %90’ı kadınlar üzerinde, %54.5’i stres Üİ’li bireyler üzerinde yürütülmüştür. Sonuç: Telerehabilitasyon uygulamalarının Üİ semptomlarını azalttığı, yaşam kalitesini artırdığı, Üİ frekansını azalttığı gösterilmiştir. İleriki çalışmalarda Üİ alanında telerehabilitasyon teknolojilerinin birbirlerine olan üstünlüklerinin ve programın hastalar ile sağlık profesyonelleri tarafından sürdürülebilirliğini etkileyen faktörlerin daha kapsamlı bir şekilde kanıt düzeyi yüksek araştırmalarla incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın sağlığı, Telerehabilitasyon, Telefizyoterapi, Üriner inkontinans 


Keywords: