BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sezer ER GÜNERİ, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU,Özlem GÜNER
YENİDOĞANI BESLEME NIYETI ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE GEÇERLILIK VE GÜVENIRLILIK ÇALIŞMASI
 
Amaç: Araştırma, Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasına yönelik gebeler üzerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacı ile metodolojik olarak planlandı. Gereç ve Yöntemler: Araştırmada veri toplama aracı olarak; ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan Birey Tanıtım Formu, Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği kullanıldı. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği 5 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek İzmir ili, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Gebe Polikliniğine Şubat 2015- Nisan 2015 tarihleri arasında başvuran araştırma kriterlerine uyan 128 sağlıklı gebeye uygulandı. Çalışmanın yürütülmesi için Ege Üniversitesi Hemşirelik Etik Kurulu'ndan etik izin ve hastaneden kurum izni alındı. Kapsam geçerliği için Kendal W Analizi, yapı geçerliliği için faktör analizi, yordama geçerliliği için one-way ANOVA, iç tutarlılık için Cronbach Alfa Katsayısı, yarı test güvenirlik analizi için Guttman Split-Half, madde analizi ve testin tekrarı için bağımlı gruplarda t testi kullanıldı. Bulgular: Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin dil geçerliğine yönelik çalışmalar yapıldıktan sonra, ölçekteki 5 maddenin içerik geçerliliği için 9 uzman görüşüne başvuruldu. Yapılan analiz sonucunda, uzmanların maddelerin içeriği konusunda görüş birliği olduğu belirlendi(Kendall’s W=0.600, p=0.142). Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin madde analizi sonucunda tüm maddelerin ölçek toplam korelasyon değeri 0.20’nin üzerinde bulundu. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı =0.86 olarak saptandı. Ölçeğin test tekrar test ve iki yarı güvenirliğine ilişkin bulgular da ölçeğin güvenirliğini desteklediği belirlendi. Sonuç: Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin ülkemiz gebeleri için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Yenidoğan besleme, Güvenirlilik ve geçerlilik 


Keywords: