BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İshak TEKİN, Alkım AVCI, Meryem KARAAZİZ
18 YAŞ ALTINDA VE ÜSTÜNDE EVLENEN BİREYLERİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIK, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, PSİKOSOMATİK BELİRTİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu araştırmanın amacı 18 yaş altında ve üstünde evlenen bireylerin psikolojik kırılganlık, psikolojik dayanıklılık, psikosomatik belirtiler açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini, Van ili ve çevresinde ikamet eden 18 yaşından önce ve sonra evlenmiş kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi nedensel bir karşılaştırma modelidir. Araştırmanın örneklemi ise amaca yönelik örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile 385 kişiden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla Sosyo- Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Kırılganlık Ölçeği, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve SCL-90 Belirti Tarama Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgusunda 18 yaşından sonra evlenen katılımcılarda, psikosomatik puan ortalamaları ile psikolojik kırılganlık ve psikolojik sağlamlık puanları arasında düşük düzeyde ve pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte psikolojik sağlamlık ve kırılganlık birlikte psikosomatik ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca psikolojik sağlamlık ve psikolojik kırılganlık psikosomatiği pozitif yönde etkilemektedir. Buna göre 18 yaşından sonra evlenen katılımcılarda, psikolojik sağlamlık ve kırılganlık arttıkça psikosomatik belirtilerin de arttığı gözlenmiştir. Bununla beraber daha sonraki araştırmalarda erken evliliklerin olumsuz sonuçlarını açığa çıkarmak ve önlemek adına toplumu psikolojik, sosyolojik ve eğitim konularında bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Araştırma sırasında veya sonucunda elde edilen bilgiler ışığında devlet yetkililerine, akademisyenlere/araştırmacılara ve klinik psikologlara önerilerde bulunulacaktır. Klinik psikologların, uygun olarak geliştirilecek bir program dahilinde, sosyal psikolog, sosyolog, antropolog gibi toplum bilimcilerle birlikte hareket ederek, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan yörelerde yaşamını sürdüren insanları erken evliliğin psikolojik ve sosyolojik olumsuz sonuçları konusunda bilinçlendirmesinin erken yaşta yapılan evliliklerin azalmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Ayrıca,erken yaşta yapılan evliliklerin bireylerde özellikle de kadınlarda farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olduğundan devletin ilgili kurumlarının bu konuda halkı bilinçlendirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken Evlilik, Psikolojik Kırılganlık, Psikolojik Dayanıklılık, Psikosomatik Belirtiler 


Keywords: