BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Can SİVAS, Sleva SOLGUN
ACİL SERVİSE EKLAMPTİK NÖBET VE PREEKLAMPSİ TABLOSU İLE BAŞVURUN GEBEDE POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU (PRES) TANISI VE YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı; Eklempsi/Preeklempsi ile acil servise (AS) başvuran hastada nadir görülen posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) olabileceğini, radyolojik ve klinik olarak tanının vakit kaybetmeden koyularak, tedavinin başlanmasının önemini vurgulamak ve vaka yönetimi üzerine deneyimimizi paylaşmaktır. Yöntem: Eklampsi atağı ile acil servise başvuran hastaya eklampsi/preeklampsi tedavisi başlandı, acil sezeryana (CS) alındı, takiben yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) çekilen difüzyon MRG da oksipitofrontal vazojenik ödem saptandı, MgSo4 ve Levatrisetam tedavisi başlandı. Bulgular: Eklampsi atağı ile acil servise başvuran 24 yaş, G1P0, özgeçmişinde özelliği olmayan gebe, evde bayılma sonrası AS başvurduğunda tansiyonu 180/110mm/hg bilinç açık, oryante/koopere laboratuar tetkiklerinde ALT:183 mg/dl, AST:93 mg/dl idrarda protein 3+ idi. Hastaya 6gr MgSo4 yükleme, betametazon(celestone)/im yapıldı. Bu esnada hasta jenaralize tonik-klonik konvülziyon geçirdi. Diazem uygulanarak hasta acil C/S ye alındı. C/S sonrası bilinci yerinde olmayan hasta YBÜ ye devredildi. Akut serebrovasküler olayın ekarte edilebilmesi için yapılan difüzyon MRG görüntülemede oksipitofrontal bölgede bilateral ve simetrik vazojenik ödem alanları izlenmesi üzerine hastaya PRES tanısı konuldu. (figür 1) PRES tedavisi nedene yöneliktir. Hastaya sıkı tansiyon kontrolüne alındı, MgSo4 idame tedavisi ve levatrisetam 25mg/kg/iv, nöronal stabiliteyi sağlamak için verildi. Bir hafta sonra serebral MRG da belirgin regresyon saptandı. (figür 2) postop 9. gününde laboratuar değerleri normale dönen hasta taburcu edildi. Sonuç: Preeklampsi/eklampsi ön tanısıyla takip edilen postpartum dönemde posterior reversible ensefalopati sendromu gelişebileceği, erken dönemde tedavi başlanmazsa etkilenen beyin bölgelerinde hayatı tehdit eden hemorajiler gelişebileceği akılda tutulmalı, ayrıcı tanıya yönelik görüntüleme takibi ve tedavisi zaman kaybetmeden gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eklampsi, Ensefalopati, Vazojenik Ödem 


Keywords: